تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تصویر برداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. مفهومeditor چیست؟

1. تدوینگر صدا
2. بخش تدوین
3. صحنه آرا
4. تدوینگر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. درجه حرارت رنگ آفتاب تابستان کدام است؟

1. 5500کلوین
2. 2000کلوین
3. 3500کلوین
4. 1930کلوین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. کدام گزینه به تنهایی قابل طرح نیست؟

1. پلان
2. صحنه
3. سکانس
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. چنانچه دوربین وموضوع در دو جهت متقابل حرکت کننده سرعت آنها ........ می یابد.

1. افزایش
2. آهسته
3. کاهش
4. نرم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. -اولین سالن سینما در ایران توسط چه کسی افتتاح شد؟

1. خان بابا معتضدی
2. مظفر الدین شاه
3. میرزاابراهیم خان صحافباشی
4. آوانس اوهانیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. حرکات مهم تحریر تصویر کدام است؟

1. حرکت یاریتم تعویض تصویر
2. حرکت مجری یا هنرپیشه
3. حرکت دوربین(به تنهایی یا با هنرپیشه)
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 7. کوچکترین جز فیلم را چه می نامند؟

1. صحنه
2. سکانس
3. نما
4. پلان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 8. نتیجه استفاده از رنگمایه های روشن در تصویر کدام است؟

1. دکوراتور
2. طراح صحنه
3. نورپرداز
4. ب وج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. Mirror shot یعنی ...........

1. نمای آیینه ای
2. نمای اتصالی
3. نمای خرچنگی
4. نمای ماکتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. 260-جهت عظمت بخشیدن به سوژه از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Low.angle
2. High.angle
3. Very low.angle
4. eye.Level
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. بازیکه در نقش اصلی ظاهر می شود را چه می نامند؟

1. Lead
2. Casting couch
3. Casting director
4. Cast
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. به نوعی عنوان بندی که بوسیله چاپگر اپتیک فراهم می آید اطلاق می شود.

1. نریشن
2. دیالوگ
3. عنوان ثابت
4. گفتگو
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. تقسیم بندی نمای دور کدام است؟

1. Big.long.shot
2. Close. long .shot
3. Open. Long. shot
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. به کمک کدام ابزار می توان بین نماها رابطه آنی برقرار کرد؟

1. رویداد-برقرار ساختن رابطه علت-معمول
2. موضوع مشابه(شخص) درهر دو نما
3. گفتار-معرفی یا اشاره به نمای بعدی
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کدام گزینه فهرست بازیگران است؟

1. Cast
2. Casting director
3. Casting couch
4. start
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کدام نما همزمان با حرکت شخصیت , حرکت می کند؟

1. نمای متحرک
2. نمای ثابت
3. نمای روبه بالا
4. نمای پشت به دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. نام نمای همتراز دید چشم چیست؟

1. mirror shot
2. Eye-level shot
3. Eye-level angle
4. الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. هنگام عبور موضوع از روی پس زمینه متحرک , نیرو در جهت ......... به نظر می رسد.

1. پایین
2. بالا
3. چپ
4. راست
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. از مجموع صحنه ها ........ تشکیل می شود.

1. سکانس
2. پلان
3. نما
4. شات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. عدسی مناسب ضبط کلوز آپ در سینمای حرفه ای کدام است؟

1. FD=90mm
2. FD=100m.m
3. FD=75 m.m
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. assistant production یعنی ..........

1. دستیار تولید
2. تدوینگر تولید
3. مسئول خرید تولید
4. گریمور
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. ........... نباید به عنوان عامل مجزا از تصویر باشد.

1. موسیقی
2. کلام
3. گفتار
4. دیالوگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. موضع دید خیلی پایین کدام است؟

1. Very.low.angle
2. eye.leve
3. Low.angle
4. Aux
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. در کدام فیلم ها افکت اهمیت بیشتری دارد؟

1. گزارشی
2. خبری
3. شاعرانه
4. مورد الف و ب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. با بلند شدن تدریجی از روی زانو به حالت ایستادن چه نمایی شکل می گیرد؟

1. نمای دالی
2. نمای جرثقیلی
3. نمای ارک
4. نمای قوسی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام نما در فیلسازی هالیوود بسیار رایج است؟

1. Close – up
2. Long shot
3. Plan.amercian
4. Ext.close .up
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. editorial department یعنی ..........

1. تدوینگر صدا
2. دستیار اول فیلمبردار
3. بخش تدوین
4. صدابردار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. به صدای هماهنگ با حوادث داستان چه می گویند؟

1. simultaneous
2. Nonsimultaneous
3. Nondiegetic
4. diegetic
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. ناحیه روشن وکوچک در پی زمینه تیره ......... به نظر می رسد؟

1. برجسته
2. فرورفته
3. عمیق
4. سطحی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. نمای معمولا درشت از اجسام بی جان واشیا را چه می نامند؟

1. Insert.shot
2. اینسرت شات
3. میان نما
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. ویژگی محصول تجاری در فیلم تبلیغاتی کدام است؟

1. تناسب با نیاز جامعه
2. تناسب با بافت بومی
3. تناسب بار فرهنگ جامعه
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. در کدام نما در دو طرف موضوع فضای زیادی وجود دارد؟

1. Loos shot
2. out going shot
3. Loosely frmaed shot
4. الف و ج
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. اوهانیان در چه سالی فیلم آبی و رابی را ساخت؟

1. 130 ه ش
2. 1305 ه ش
3. 1310 ه ش
4. 1300 ه ش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. کدام گزینه مربی بازیگری است؟

1. Acting coach
2. dialogue director
3. Production buyer
4. secretary Production
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. ویژگی های نورپردازی در سینما کدام است؟

1. رنگ
2. کیفیت
3. جهت
4. هرسه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. تسلط بصری کدام نما برمحیط بیشتر است؟

1. نمای بسیار دور
2. نمای دور
3. نمای نزدیک
4. نمای بسیار نزدیک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. فضای ..... نقش عناصر را در ترکیب بندی تعیین می کند.

1. جانبی
2. بالای سر
3. نگاه
4. وسط
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. نام گفتار پایانی نمایش که توسط بازیگر خطاب به تماشاگران گفته می شود چیست؟

1. Epilogue
2. Episodic plot
3. Kabuki
4. Soliologuy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. کدام گزینه رابط تهیه کننده با سازمان پخش فیلم است؟

1. Cast
2. Wrangler
3. Crew
4. نماینده تهیه کننده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 40. چه اشخاصی در فیلبرداری مسئول ضبط صدا هستند؟

1. Sound consle
2. First camera man
3. assistant camera man
4. Camera Crew
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تصویر برداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 869 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: عکاسی