تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برق صنعتی و ساختمان» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. ظرفیت خازن دائم کار مناسب برای استفاده از الکتروموتور 3فازه 0/5kw در شبکه تک فاز 220 ولت کدام است؟

1. 35μf
2. 75μf
3. 21μf
4. 10μf
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. برای توسعه حدود اندازه گیری یک آمپر متر می توان یک ...... با آمپر متر به صورت ...... قرار داد.

1. ولت متر-سری
2. وات متر-موازی
3. مقاومت-سری
4. مقاومت-موازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. راکتانس سلفی به ترتیب با فرکانس و ضریب خود القایی چه نسبتی دارد؟

1. معکوس-مستقیم
2. معکوس-معکوس
3. مستقیم-مستقیم
4. مستقیم-معکوس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. واحد چگالی شار مغناطیسی کدام است؟

1. تسلاT
2. وبرWB
3. A/M
4. ژول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کابل آلومینیومی سه رشته با سطح مقطع 50و یک رشته با سطح مقطع 35گرد تک رشته کدام مورد می باشد.

1. NAyy4×50+35rm
2. NAyy3×50+35s
3. NAyy3×50+35re
4. NAyy3×50+35se
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. مغز مداد ...... نرم تر از مغز مداد ...... است.

1. 2B و 4B
2. 2H و H
3. 2B و B
4. B و 2B
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. طول موج یک موج رادیوئی با فرکانس 15 گیگا هرتز چند سانتی متر است؟

1. 0.2
2. 2
3. 20
4. 200
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. برای سنجش ولتاژی برابر 100 ولت با یک ولتمتر دارای مقاومت یک کیلو اهم و حدود اندازه گیری یک ولت چه مقاومتی را باید با آن سری نمود؟

1. 99 اهم
2. 101 اهم
3. 99 کیلو اهم
4. 101 کیلو اهم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. در رابطه با موتور سه فاز القایی کدام رابطه صحیح است؟

1. S%=s-r/ns
2. S%=ns-nr/ns
3. S%=ns.nr.ns
4. S%=ns-nr/s
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. برای حدیده کاری لوله فولادی از ........ استفاده میشود.

1. حدیده یکپارچه
2. حدیده دو پارچه
3. حدیده چهار پارچه
4. حدیده دو پارچه شش گوش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. برای درست کردن مهره قطر مته را به اندازه ........ از پیچ انتخاب می کنیم.

1. 1 تا 1.5 برابر بزرگتر
2. 1تا 1.5 برابر کوچکتر
3. برابر
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. لوله های PVC بصورت شاخه های چند متری تولید می شود؟

1. 6
2. 5
3. 4
4. 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. برای بریدن لوله های مسی تازک از تیغه اره ای با چند دندانه در اینچ استفاده می کنیم؟

1. 18
2. 22
3. 14
4. 28
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. قدرت گرفته شده از یک الکتروموتور ......... است.

1. توان ورودی
2. توان مکانیکی
3. توان الکتریکی
4. توان مغناطیسی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. هنگام وصل خازن در مدار کدام یک از خازن ها را باید از نظر قطب بندی اتصال داد؟

1. خازن الکترولیتی
2. روغنی
3. عدسی
4. دائم کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. مقدار نشان داده شده توسط دستگاههای اندازه گیری تابلویی کدام است؟

1. مقدار پیک
2. مقدار ماکزیمم
3. مقدار موثر
4. مقدار مینیمم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. ترتیب سیمهای هوایی در خیابانها-کوچه ها و معابر از بالا عبارتند از:

1. سیم نول-فازR-فاز شب-فازT
2. فاز شب-فازR-فاز S-سیم نول
3. فازR-فازS-فازT-سیم نول-فاز شب
4. سیم نول-فاز شب-فازR-فازT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. به طور کلی ...... لوله در تاسیسات برق به کار می رود.

1. 3
2. 5
3. 2
4. 4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. کدام مورد در رابطه با اتصال موازی می باشد؟

1. ولتاژ کل برابر است با جمع ولتاژها
2. جریان در تمام مسیر یکسان است
3. مقاومت کل از تک تک مقاومتها بزرگتر است
4. مقاومت کل از تک تک مقاومتها کوچکتر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. بر روی کنتاگتور کدام حرف زیر معرف طول عمر بیشتر است؟

1. C
2. D
3. E
4. F
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. رئوستا در یک مدار الکتریکی .......... را وپتانسومتر .......... را کنترل می کند.

1. ولتاژ-جریان
2. مقاومت-جریان
3. جریان –ولتاژ
4. جریان –توان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. منظور از 06/51 HL روی پلاک کنتاکتور چیست؟

1. کنتاکتور با 6 تیغه باز و 51 تیغه باز
2. کنتاکتور با 6 تیغه بسته و 51 تیغه باز
3. کنتاکتور دارای 5 تیغه باز و 1 تیغه بسته
4. کنتاکتور با یک تیغه باز و 5 تیغه بسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. ترتیب قرار گیری وات متر –آمپر متر-کنتور-ولتمتر در مدار به چه صورت است؟

1. سری موازی-موازی-سری موازی-موازی
2. موازی-سری-موازی-سری موازی
3. موازی-سری-سری موازی-موازی
4. سری موازی-سری-سری موازی-موازی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. برای ساخت پیچ و مهره توسط دست به ترتیب از چه نوع ابزاری استفاده میشود؟

1. حدیده و قلاویز
2. قلاویز و حدیده
3. پیچ گوشتی و آچار
4. پیچ گوشتی و مته مارپیچ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای دنده کردن مهره ها از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟

1. حدیده
2. قلاویز
3. مته مارپیچ
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. برای تشخیص اتصالی بین هادیهای کابل باید توسط .......... مقاومت عایق بین دو به دوی آنها را اندازه گیری نمود.

1. میگر
2. آمپر متر
3. ولتاژ اتصال کوتاه
4. اضافه باری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. در یک ترانس ایده آل اگر تعداد دور ثانویه را دو برابر کنیم چه تغییری د رجریان ثانویه حاصل میشود؟

1. نصف میشود
2. تغییری نمیکند
3. دو برابر میشود
4. چهار برابر میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. مقاومت یک هادی به ........,.........,.......... بستگی دارد.

1. جریان, ولتاژ,چگالی
2. طول هادی,جنس هادی,سطح مقطع
3. تلورانس,وزن,سختی
4. ضخامت,رنگ,طول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در یک ترانزیستور ایده آل سیم پیچ اولیه دارای 100 حلقه و سیم پیچ ثانویه دارای 5 حلقه است سیم پیچ اولیه به جریان 20 آمپر وصل است جریان خروجی چند آمپر است؟

1. 200
2. 400
3. 50
4. 100
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. ابتدایی ترین مته که برای سوخکاری بکار می رفت ...... نام داشت؟

1. مته مار پیچ
2. مته مخروطی
3. مته برگی
4. تیپ W
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. بالاترین دقت کولیس میلیمتری کدام است؟

1. 0.05
2. 0.02
3. 1.12
4. 0.1
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. هر گاه سه لامپ 100 وات و 220 ولتی را به طور سری دبه هم بسته و به ولتاژ 220 ولت وصل نماییم؟

1. نور لامپها کم میشود
2. روشن نمیشود
3. هر سه لامپ با نور خود روشن میشود
4. نور لامپها زیاد میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. اصول کار ترانسفور ماتور بر اساس ....... می باشد.

1. جریان
2. تقویت ولتاژ
3. القاء متقابل
4. فرکانس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. توان ثبت شده و همچنین دور اکتروموتورها که روی پلاک مشخص است، به ترتیب ........ و ........ می باشد.

1. الکتریکی و دور در ساعت
2. مکانیکی و دور در دقیقه
3. مکانیکی و دور در ثانیه
4. الکتریکی و دور در دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کلاس فیوز نشان دهنده چیست؟

1. جریان نامی آن است
2. جریان ماکزیمم
3. تحمل(ظرفیت)آن در مقابل جریان اتصال کوتاه است
4. سرعت قطع مدار توسط آن می باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. اولین وسیله حفاظت در مدارات الکتریکی و الکتروموتورها ......... است.

1. فیوز فشنگی تاخیری
2. رله ارت فالت
3. فیوز حرارتی (بی متال)
4. فیوز NH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. انواع روش های اندازه گیری را بیان کنید؟

1. آنالوگ
2. دیجیتال
3. مقایسه ای
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. شماره های استاندارد سیم های ساختمانی و کابل ها کدامیک از موارد زیر است:

1. 0.75-1-1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50
2. 1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50
3. 1-1.5-2.5-4-6-10-16-25-35-50
4. 1.5-4-6-10-16-25-35
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. نام دیگر پیچ های دنده اینچی .......... می باشد.

1. پیچ دنده مثلثی
2. پیچ ویتورث
3. پیچ دنده درشت
4. پیچ چپ گرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در مدارات پرس و گیوتین شستی های استپ را باهم ........ و شستی های استارت را با هم ......... وصل میشود.

1. سری-سری
2. سری-موازی
3. موازی-موازی
4. موازی-سری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برق صنعتی و ساختمان:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 522 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: الکتروتکنیک