Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون تراشکاری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تراشکاری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. جوشکاری با استیلن اضافی چه اثری دارد؟

1. درز جوش کربن دار و شکننده میشود
2. درز جوش میسوزد
3. دمای شعله بسیار زیاد است
4. کیفیت درز جوش بهتر میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. با دستگاه جوش یکسو کننده :

1. فقط میتوان با الکترود سلولزی جوشکاری نمود
2. فقط میتوان با الکترود پودر آهن دار جوشکاری نمود
3. فقط میتوان با الکترود روتیلی جوشکاری نمود
4. با هر نوع الکترود امکان جوشکاری وجود دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. منظور از سوهان 6 اینچ:

1. ضخامت سوهان 6 اینچ است.
2. عرض سوهان 6 اینچ است.
3. فاصله نوک سوهان تا پاشنه آن 6 اینچ است.
4. طول کلی سوهان است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدامیک از گزینه های زیر هنگام کار با رنده های پیچ بری چند لبه صحیح نمیباشد؟

1. نوع دستی این گونه رنده هامعمولا برای ترمیم پیچ های ساخته شده استفاده میشود
2. عمل براده برداری در یک مرحله و با دقت کافی صورت میگیرد
3. برای برش های طویل و هچنین د ربرش های پیچ هایی که در قسمت انتهایی آنها پله دار میباشد استفاده میشود
4. عمل براده برداری د رمدت زمان کوتاه و روی چند لبه تقسیم میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در مخروط تراشی نوک رنده باید :

1. بالای مرکز کار باشد
2. وسط مرکز کار باشد
3. پایین تر مرکز کار باشد
4. فزقی ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. قطعه کاری با سوهان پرداخت میشود در چه صورتی برجستگی سطح قطعه کار از میان میرود؟

1. در صورتی که گریس به شدت به سوهان مالیده شود.
2. در صورتی که گچ به شدت به سوهان مالیده شود.
3. در صورتی که سوهان با نفت کار کند.
4. در صورتی که گرافیت به شدت سوهان مالیده شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. برنج معمولی از ترکیب:

1. 70% مس و %30 روی
2. 30% مس و %70 روی
3. 60% مس و %40 قلع
4. 50% آهن و %50 منیزیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. عده دوران قابل تنظیم ماشین مته ای برای سوراخ کاری 8 عدد سوراخ به قطر 19mm را حساب نمایید در صورتیکه سرعت برش 26m/mim و مقدار پیشروی 1/0 میلیمتر بر دور باشد.

1. 435
2. 550
3. 237
4. 150
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. زاویه راس قسمت مخروطی مته مرغک برابر است با:

1. 55 درجه
2. 65 درجه
3. 60 درجه
4. 90 درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. اگر رنده کند شود چه اتفاقی می افتد؟

1. دقت اندازه و صافی سطح قطعه از بین می رود
2. سختی ابزار بر اثر حرارت کم میشود
3. ضرر اقتصادی زیادی دارد
4. هر سه مطلب فوق با هم اتفاق می افتد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. واحد مقادیر عددی زبری سطوح :

1. میلیمتر
2. میکرون متر
3. سانتی متر مربع
4. میکرون متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. زمان اصلی انجام کار در پیشانی تراشی استوانه تست فوق اگر بخواهیم 5 میلیمتر از طول کار در 5 بار کم کنیم محاسبه کنید؟

1. 0/5 ثانیه
2. 24 دقیقه
3. 24 ثانیه
4. 0/5 دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. موارد مصرف اکسیژن در صنعت چیست؟

1. استفاده از جوشکاری گاز
2. برای خنک کردن قطعات فلزی سخت
3. برای ذوب مس
4. مقاوم کردن فولاد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. برای کنترل زاویه مخروط خارجی قطعه کار از کدام روش های زیر استفاده میشود؟

1. استفاده از راپورتر های زاویه
2. استفاده از ساعت اندازه گیر روی ماشین تراش
3. استفاده از میله های استاندارد و راپورتر
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. مشخصه فنی استاندارد یک سوهان چنین است سوهان تخت B250×1DIN8331منظو ر از عدد 250چیست؟

1. طول بدنه سوهان
2. تعداد آج در هر CM
3. طول کل سوهان
4. تعداد دندانه های سوهان در هر سانتی متر مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. وقتی اهرم پیچ بری را به میل هادی متصل میکنیم پیچ بری در ماشین عمل نمیکند علتهای احتمالی برابر است با:

1. خاربرشی بریده باشد
2. دسته های پیچ بری جا نیفتاده است
3. گام اشتباه تنظیم شده باشد
4. گزینه های 1 و 2 صحیح اند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. برای آزمایش و امتحان صحت میکرومتر از چه وسیله ای استفاده میشود؟

1. از کولیس
2. از تکه های اندازه گیر
3. از میکرومتر
4. از شابلون اندازه گیر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. اگر چنانچه نوک لبه برنده ابزار تراشکاری پایین تر از امتداد مرکز کار قرار گیرد آنگاه :

1. زاویه آزاد بزرگتر و زاویه براده کوچکتر میگردد
2. زاویه براده بزرگتر و زاویه آزاد کوچکتر میگردد
3. زاویه آزاد و براده اندازه اصلی خود را دارند
4. زاویه براده بزرگتر و زاویه آزاد بزرگتر میگردد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. تیغه اره هائیکه 14 الی 16 دندانه در یک اینچ دارد برای بریدن:

1. فولاد سخت است.
2. چدن چکش خوار است.
3. فلزات نرم و رنگین می باشد.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. به کمک خطکش راهنمای مخروط تراشی میتوان مخروط هایی با زاویه تنظیم حداکثر ....... درجه با بار خودکار تراشید.

1. 25 درجه
2. 20 درجه
3. 15 درجه
4. 22/5 درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. علامت فولاد ریخته چیست؟

1. GGG
2. GTW
3. GTS
4. GS
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. معمولا چند درصد از حجم براده برداری را قلاویز میانه رو انجام میدهد؟

1. 55%
2. 25%
3. 20%
4. 30%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کدام یک از وسایل ذیل برای جوشکاری ضروری است؟

1. ماشین جوش،کابل و انبر مربوط
2. پرده های محافظ اطراف جوشکاری
3. میز جوشکاری
4. چکش گل زنی و برس سیمی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. زاویه آزاد بغل رنده برای پیچ ذوزنقه با گام ظاهری 3 و حقیقی 12 و قطر خارجی 16 میلیمتر عبارتست از:

1. 22 درجه
2. 15 درحه
3. 40 و 14 درجه
4. 12 درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. فشار نسبی در یک کپسول (40متری)اکسیژن که تازه پر و تحویل داده شده است چقدر است؟

1. 15 بار
2. 40 بار
3. 100 بار
4. 150 بار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. مقدار زاویه براده در قلاویز کاری جهت قلاویز کاری برنج –برنزو چدن سخت فولاد بااستحکام بالا از:

1. 5 تا 10 درجه میباشد.
2. 20 تا30 درجه میباشد.
3. از صفر تا 5 درجه می باشد.
4. از 12 تا 15 درج می باشد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. با قیچی دستی مستقیم بریدن ورق تا چه ضخامتی مجاز است؟

1. 0/5 میلیمتر
2. 1/5 میلیمتر
3. 1 میلیمتر
4. 2 میلیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. در اندازه گیری با کوبیس زیاد بودن فشار به ورنیه چه نتیجه ای دارد؟

1. حاصل اندازه گیری کوچکتر از اندازه واقعی میباشد.
2. حاصل اندازه گیری بزرگتر از اندازه واقعی میباشد.
3. فک ثابت کج و کولیس غیر قابل استفاده میشود.
4. ورنیه لق شده و اندازه صحیح را نشان نمیدهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. عده دوران لازم در عملیات پیچ بری با توجه به سرعت برش چگونه تعیین میشود؟

1. 1/2 سرعت برش پیشانی تراشی
2. 1/3 سرعت برش روتراشی
3. 1/4 سرعت برش روتراشی
4. برابر سرعت برش پیشانی تراشی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. چرا آج سوهانها نسبت به محور سوهان به صورت مایل طراحی شده است؟

1. زیرا بدین ترتیب براده ها راحت تر به یک طرف سوهان هدایت میشود.
2. زیرا بدین ترتیب میتوان سوهان را برای مواد سخت و نرم به کار گرفت.
3. زیرا بدین ترتیب سختی سوهان افزایش میابد.
4. زیرا بدین ترتیب ظول آجها زیادتر میشود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. اگر عیار کربن در فولاد زیاد شود چه خواصی در آن ظاهر میشود؟

1. سختی آن افزایش یافته و قابلیت تغییر شکل آن کاهش میابد.
2. سختی و قابلیت تغییر فرم آن زیاد میشود.
3. قابلیت جوشکاری بهتری پیدا میکند.
4. نرم شده و خاصیت ریخته گری پیدا میکند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. در یک پیچ سه راهه با گام حقیقی 18 میلیمتر:

1. گام ظاهری آن 27 میلیمتر
2. گام ظاهری آن 6 میلیمتر
3. گام ظاهری آن 12 میلیمتر
4. گام ظاهری آن 18 میلیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. شعاع قوس ته دنده پیچ با گام 2 میلیمتر در نرم DIN و ISO عبارتست از:

1. 0/77 و 0/53
2. 0/11 و 0/32
3. 0/21 و 0/28
4. 0/25 و 0/42
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. تمپرگوس یا چدن حرارتی چیست؟

1. چدن سختی است که تنشهای داخلی آن بوسیله حرارت دادن گرفته شده
2. چدنی است که از آهن خام سفید در کوره کوپل تهیه شده و پس از ریخته گری قطعات آنها را مدت زیادی حرارت میدهند
3. چدن مخصوصی است که استحکام حرارتی زیادی دارد
4. چدنی است که پس از ریخته گری از سرد شدن سریع آن جلوگیری میکنند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. معمولا در جوشکاری چه موقع شعله پس میزند؟

1. وقتیکه سوراخ نازل بیش از حد بزرگ باشد
2. وقتیکه نازل کثیف باشد
3. وقتیکه نازل بیش از حد گرم باشد
4. هر سه مورد فوق صحیح میباشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. علت اینکه سوهانهای تخت در یک طرف معمولا دارای انحنا هستند:

1. برای جبران اثر حرکات نوسانی که بطور غنی عادی پیش می آید.
2. از وسط کار براده برداری کرده و از برجسته شدن وسط کار جلوگیری میکند.
3. سوهان های تخت دارای انحنا نیستند و کاملا صاف میباشند.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. علت کاربرد پیچهای چند راهه (نخه) چیست؟

1. استحکام بیشتر
2. محکم بسته میشود
3. هیچوقت به خودی خود باز نمیشود
4. بسرعت باز و بسته میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. کپسول اکسیژن چه رنگ است؟

1. آبی
2. سیاه
3. زرد
4. قرمز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. وقتی دستگاه تغذیه ماشین تراش عمل نمیکند علت آن :

1. خاربرشی بریده باشد
2. کشوها زیاد از حد محکم است
3. پیچ حامل ساپرت محکم است
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. فرمول انتخاب سرعت برش عبارتست از:

1. v=(d×π×n)/1000
2. (v=(d×n)/(1000×π
3. (v=(d×n)/(1000×n
4. (v=(d×1000)/(n×π
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تراشکاری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 698 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: مکانیک