تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تراشکاری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. علت اینکه سوهانهای تخت در یک طرف معمولا دارای انحنا هستند:

1. برای جبران اثر حرکات نوسانی که بطور غنی عادی پیش می آید.
2. از وسط کار براده برداری کرده و از برجسته شدن وسط کار جلوگیری میکند.
3. سوهان های تخت دارای انحنا نیستند و کاملا صاف میباشند.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. آزمایش های استانداردی که قبل از تحویل ماشین تراش روی آن انجام می گیرد چه نوع هستند؟

1. تراز بودن ماشین از جهت طولانی و عرضی با کمک تراز
2. دور بودن سوراخ مخروطی سر میله کار
3. موازی بودن حرکت طولی و محور میله کار
4. هر سه مورد صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. در چه مواردی از قلاویز چپ گرد استفاده میشود؟

1. قلاویز نمودن مهره های چپ گرد
2. قلاویز نمودن مهره های چپ گرد بن بست
3. قلاویز نمودن سوراخ های راه بدر
4. در آوردن پیچ های شکسته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. در انتخاب الکترود کدامیک از عوامل زیر می بایستی در نظر گرفته شود؟

1. عوامل اقتصادی
2. نوع جریان برق مورد استفاده
3. جنس فلز مبنا
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. در یک کولیس با دقت 05/0میلیمتر دهانه کولیس به اندازه 55/2میلیمتر باز شده است خط چندم ورنیه روبروی یکی از خطوط خط کش است

1. خط دهم
2. خط یازدهم
3. خط پنجاه و پنجم
4. خط بین پنجم و ششم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. علت عدم مساوی بودن لبه های برقو از همدیگر برای آنست که:

1. برقو بر اثر فشار نشکند.
2. برقو بتواند آرامتر براده برداری کرده و سوراخ کاملا صیقلی شود.
3. برقو بتواند سوراخ را به اندازه مطلوب برساند.
4. برقو در نشیمنگاه خود کاملا صاف هدایت شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در موقع جوشکاری با الکترود 4 میلیمتری طول قوس الکتریکی حدودا چقدر بای باشد؟

1. 2میلیمتر
2. 4میلیمتر
3. هر چقدر کوتاه تر باشد
4. هر چقدر بزرگتر باشد بهتر است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. استحکام کدام یک از گرده جوش های زیر بیشتر است؟

1. گرده مقعر
2. گرده محدب
3. گرده صاف
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. فرق اندازه 2 خط از تقسیمات ورنیه با دو خط از تقسیمات خط کش کولیس با دقت 1/20 میلیمتر چقدر است؟

1. 0/05 میلیمتر
2. 0/9 میلیمتر
3. 1 میلیمتر
4. 1/05 میلیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. ساعت اندازه گیری (اندیکاتور) وسیله ایست برای:

1. انتقال اندازه
2. کنترل و تعیین اختلاف اختلاف اندازه
3. اندازه گیری قوسها
4. اندازه گیری شیارها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. در هنگام تیز کردن رنده بایستی :

1. لبه برنده را جهت گردش سنگ انتخاب کرد
2. لبه برنده در جهت خلاف گردش سنگ انتخاب کرد
3. فرقی نمیکند
4. گزینه های 1 و 2 صادق است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. تراشیدن انواع مخروط داخلی و خارجی بوسیله ماشین تراش با چند روش امکان پذیر است؟

1. چهار روش
2. دو روش
3. پنچ روش
4. سه روش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. نیروهای موثر یر رندههای تراشکاری عبارتند از:

1. نیروی برش اصلی
2. نیروی پیشروی
3. نیروی بار
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. در صورتیکه روی مته مرغک نوشته شده باشد :(اندازه اسمی مته مرغک ) d1=2/5

1. اندازه اسمی قطر شلق مته مرغک است.
2. اندازه اسمی به قطر قسمت استوانه ای سوراخی که بوجود می آورد اطلاق میشود.
3. به طول قسمتی که سوراخ می گردد اطلاق میشود.
4. بطول قسمت مخروطی که مرغک در آن زاویه قرار می گیرد گفته می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. فولادهای گرمکار چه نوع فولادی است؟

1. در دماهای پایین استحکام مکانیکی و دوام برندگی زیاد است
2. در دماهای پایین استحکام مکانیکی و دوام برندگی متوسط است
3. در دماهای بالا استحکام مکانیکی و دوام برندگی زیادی دارند
4. در دماهای بالا استحکام مکانیکی و دوام برندگی زیادی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با تراش پیچ ارشمیدس صحیح میباشد؟

1. این نوع پیچ ها توسط رنده شیار و با حرکت پیشروی توسط سوپرت طولی ساخته میشود
2. این نوع پیچ ها توسط رنده ذوزنقه شکل و با حرکت پیشروی توسط سوپرت فوقانی ساخته میشود
3. این نوع پیچ ها توسط رنده شیار و با حرکت پیشروی توسط سوپرت عرضی ساخته میشود
4. این نوع پیچ ها توسط رنده شیار و با حرکت پیشروی توسط سوپرت طولی ساخته میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. تیغه اره هائیکه 14 الی 16 دندانه در یک اینچ دارد برای بریدن:

1. فولاد سخت است.
2. چدن چکش خوار است.
3. فلزات نرم و رنگین می باشد.
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. کاربرد فرمان داخلی چیست؟

1. اندازه گیری سوراخها
2. کنترل اندازه سوراخها
3. کنترل قطر خارجی سوراخها
4. کنترل قطر میله ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. در پیچ تراشی پیچهای گرد و راست توسط ماشینهای تراش حرکت سوپرت چگونه است؟

1. در هر دونوع از طرف مرغک به طرف سه نظام
2. در هر دونوع از طرف سه نظام به طرف دستگاه مرغک
3. در راست گرد از طرف دستگاه مرغک به طرف سه نظام در چپ گرد برعکس
4. در راست گرد از طرف سه نظام به طرف مرغک در چپ گردبرعکس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. در تعیین مرکز دایره گذرنده از سه نقطه معین از کدام روش استفاده میشود؟

1. ترسیم عمود منصف
2. تقسیم پاره خط
3. ترسیم خطوط متوازی
4. رسم نیمساز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. دقت اندازه گیری در یک زاویه سنج اونیور سال که 23 درجه را روی ورنیه به 12 قسمت تقسیم کرده باشند:

1. 5 دقیقه
2. 2 دقیقه
3. 4 دقیقه
4. 3 دقیقه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. علت پریدن زیاد جرقه از علائم مشخصه کدام شعله است؟

1. اکسید کننده
2. احیا کننده
3. خنثی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. چرا براده های کوتاه نسبت به براده های دیگر بهتر است؟

1. زیرا که خطری نداشته
2. زیرا که حمل و نقل آنها به آسانی انجام میگیرد
3. زیرا سطح مقطع براده بیشتری دارند
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. برنج چیست؟

1. آلیاژی است از مس قلع و سرب
2. آلیاژی است که از مس و روی که بیش از 50%مس دارند
3. آلیاژی است از مس و قلع و روی
4. آلیاژی است از 60%مس و سرب و آلومینیوم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای تراشیدن فولاد آبداده شده از چه نوع رنده باید استفاده کرد؟

1. رنده الماسه
2. رنده فولاد آلیاژ دارHSS
3. رنده از نوع فلزات
4. از همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. در محاسبه زمان اصلی انجام کار در پیچ بری مقدار پیشروی رنده برابر است با:

1. نصف مقدار پیشروی در رو تراشی
2. برابر مقدار پیشروی در رو تراشی
3. گام ظاهری پیچ
4. گام حقیقی پیچ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. در کدام یک از موارد زیر برای خط کشی از کات کبود استفاده میشود؟

1. ورق فولادی پوسته شده
2. قطعات چدنی ماشینکاری نشده
3. قطعات فولادی صیقلی و صاف
4. قطعات برنجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. عدد4-2که روی یک نازل جوشکاری حک شده است چه مفهومی دارد؟

1. مشخص کننده قطر سوراخ نازل است
2. مشخص کننده ضخامت ورق است که با آن میتوان جوشکاری نمود
3. شماره کارخانه سازنده است
4. مقدار فشار برحسب بار را نشان میدهد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. کیفیت سطح شابر خورده چگونه کنترل میشود؟

1. باخط کش مویی
2. با میکروسکوپ اندازه گیری
3. با جوهری کردن سطح
4. با مالیدن سطح روی صفحه فولادی سخت شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. انواع ماشینهای مته عبارتند از:

1. دستی-رومیزی-ستونی
2. ستونی-رادیال-چند میله
3. رومیزی-ستونی-رادیال
4. همه موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. برای کنترل دقت وسایل اندازه گیری متغیر از چه وسیله ای استفاده میشود؟

1. راپورتر
2. خط کش
3. کالیبر
4. شابلون
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. در یک پیچ سه راهه با گام حقیقی 18 میلیمتر:

1. گام ظاهری آن 27 میلیمتر
2. گام ظاهری آن 6 میلیمتر
3. گام ظاهری آن 12 میلیمتر
4. گام ظاهری آن 18 میلیمتر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. کدامیک از عناصر زیر مقاومت به ساییدگی را افزایش میدهد؟

1. کرم و منگنز
2. مولیبدن
3. فسفر
4. تنگستن و وانادیوم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. در کارگاه:

1. لباس کار مناسب لباس سرتاسری است.
2. لباس کار مناسب دو تکه با آستین آزاد است.
3. کارگر ماهر احتیاج به لباس کار ندارد.
4. روپوش گشاد است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام یک از عناصر زیر ساختار کریستالی (B.C.C)دارند؟

1. مس
2. منگنز
3. مولیبدن
4. پلاتین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. منظور از جوشکاری تیگ (TIG)چیست؟ روش جوشکاریی که در آن قوس الکتریکی:

1. تحت پوشش گاز محافظ بین یک الکترود ذوب شونده و قطعه کار ایجاد میشود
2. تحت پوشش گاز محافظ بین یک الکترود ذوب نشونده و قطعه کار ایجاد میشود
3. بین دو الکترود و در حالی که دو قطعه کار مورد جوشکاری بهم فشرده شده اند ایجاد میشود
4. زیر پودر بین یک الکترود ذوب شونده و قطعه کار ایجاد میشود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. می نی متر برای چه کاری مورد استفاده قرار میگیرد؟

1. جهت اندازه گیری قطعات.
2. تعیین اختلاف اندازه گیری قطعه کار نسبت به یک نمونه.
3. برای کنترل اندازه قطعات.
4. هر سه مورد صحیح است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. استفاده از رنده ای با زاویه ی گوه کوچک در ماشینکاری قطعه کار فولادی چه نتیجه ای دارد؟

1. رنده با عمق زیادی در قطعه کار نفوذ میکند.
2. لبه برش رنده عمر کوتاهی دارد.
3. پلیسه ی بیشتری روی قطعه کار تشکیل میشود.
4. مقدار نیروی مصرفی خیلی زیاد است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. مقاومت حرارتی رنده هایی که از جنس فلزات سخت میباشد برابر است با:

1. 600درجه
2. 1200درجه
3. 900درجه
4. 250درجه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. زاویه ای که لبه برنده اصلی تراشکاری با افق میسازد ...... نام دارد

1. زاویه تنظیم
2. زاویه براده
3. زاویه تمایل
4. زاویه آزاد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تراشکاری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 698 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: مکانیک