Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون رایانه کار حسابداری
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین رایانه کار حسابداری» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در هنگام سند زدن شرح را .............. می‌نویسیم.

1. هنگام هر ثبت
2. قبل از ثبت
3. بعد از هر ثبت
4. نمی‌نویسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. هزینه معوق در کدام صورتحساب اثر می‌گذارد؟

1. سود و زیان
2. سرمایه
3. ترازنامه
4. عملکرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. بهای تمام شده دارایی ثابت منهای استهلاک انباشته آن ...

1. ارزش دفتری نامیده می‌شود.
2. ارزش اسقاط نامیده می‌شود.
3. ارزش نزولی نامیده می‌شود.
4. ارزش روز دارایی نامیده می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام گزینه مسیر رافع را بیان می‌کند؟

1. Program files
2. Program files/meftah
3. Program files/meftah/rayaneh/rafeh
4. Programs/meftah
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه که در وجه عامل و یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید:

1. برات
2. ضمانت نامه کتبی
3. چک
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. در موسسات از حساب تنخواه معمولا جهت ................ استفاده می‌شود.

1. پرداخت‌های جاری
2. کلیه پرداخت‌ها
3. پرداخت‌های جزئی
4. خریدهای‌ موسسه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. معامله‌ای که در آن جمع دارایی، بدهی و سرمایه صاحب موسسه تغییر نمی‌کند کدام است؟

1. وصول طلب یکی از بدهکاران
2. صدور سفته‌ای برای یکی از بستانکاران
3. خرید اثاثه به طور نقد
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. در نرم افزار EXCEL کدامیک از داده‌های زیر را می‌توان استفاده کرد؟

1. تاریخ
2. ساعت
3. متن
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. در صورتی که دارایی و بدهی موسسه‌ای طی یک دوره‌ مالی به ترتیب 200.000 افزایش و 120.000 کاهش یابد افزایش یا کاهش سرمایه موسسه کدامیک از مبالغ زیر است؟

1. 320.000 افزایش
2. 320.000 کاهش
3. 80.000 افزایش
4. 80.000 کاهش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. در صورت ارسال صورتحساب برای مشتریان بابت خدمات انجام شده کدامیک از حساب‌های زیر به ترتیب بدهکار و بستانکار می‌شود؟

1. بانک/بدهکاران
2. بدهکاران/بانک
3. بدهکاران/درآمد
4. درآمد/بدهکاران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام گزینه ثبت دفتر روزنامه رویداد مالی زیر را نشان خواهد داد؟ آقای حمیدی مبلغ 3.000.000 ريال اثاثه برای موسسه تاکسی سرویس خود به صورت نقد خریداری کرد.

1. حساب بانک 3.000.000 ريال بدهکار/حساب بانک 3.000.000 ريال بستانکار
2. حساب هزینه 3.000.000 ريال بدهکار/حساب بانک 3.000.000 ريال بستانکار
3. حساب اثاثه 3.000.000 ريال بدهکار/حساب بانک 3.000.000 ريال بستانکار
4. حساب اثاثه 3.000.000 ريال بدهکار/حساب سرمایه 3.000.000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. چنانچه مالک، یک دستگاه رایانه جهت استفاده در شرکت اختصاص دهد، کدام حساب‌ها به ترتیب بدهکار و بستانکار می‌شوند؟

1. برداشت-اثاثه
2. اثاثه-بانک
3. اثاثه-ح پرداختنی
4. اثاثه-سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. کدام گزینه در ارتباط با چک صحیح می‌باشد؟

1. پرداخت وجه چک نباید عده داشته باشد و به محض ارائه کارسازی شود.
2. بر اساس اصول حسابداری زمان صدور چک حساب بانک بستانکار می‌گردد.
3. چک یک سند تجاری مدت دار می‌باشد.
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. منظور از فیلد در یک لیست کدام است؟

1. سلول
2. سطر
3. ستون
4. رکورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. ارائه خدمات به مشتریان از محل پیش‌دریافت‎‌های قبلی کدام حساب را بستانکار می‌کند؟

1. درآمد
2. بانک
3. پیش‌دریافت درآمد
4. دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. در منوی چک و بانک کدام گزینه وجود دارد؟

1. چک صادره
2. واریزی نقدی
3. حواله‌های پرداختی
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. در رافع 6 حساب‌ها در چند سطح تعریف می‌شوند؟

1. 3 سطح
2. 2 سطح
3. 1 سطح
4. 4 سطح
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. زمانی که چک‌های صادره توسط ذینفع به بانک ارائه نشود در صورت مغایرت بانکی به آن‌ها ...

1. سپرده بین راهی
2. چک‌های معوق
3. چک‌های لاوصول
4. چک‌های بدون محل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. برای چک‌های صادره نام بانک و شماره حساب و نام گیرنده را از کجا وارد می‌کنیم؟

1. کد معین
2. کد تفضیلی
3. کد کل
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. معادل انگلیسی نوار عنوان چیست؟

1. Tool bar
2. Titele bar
3. Menu bar
4. Scaroll bar
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. مبلغی که پیش‌بینی می‌شود از فروش دارایی ثابت در پایان عمر مفید حاصل شود؟

1. ارزش قراضه است.
2. ارزش اسقاط
3. بهای تمام شده دارایی ثابت
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. اسناد مثبته یعنی چه؟

1. اسناد مثبته همان دفتر معین است.
2. اسناد مثبته همان دفاتر روزنامه و کل است.
3. اسناد مثبته برگه سند حسابداری است.
4. اسناد مثبته فاکتورها/قبوض و سایر مدارک جهت اثبات رویداد مالی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. در کدام حالت حساب ما دارای کد تفضیلی می‌شود؟

1. با برداشتن تیک کد تفضیلی
2. با زدن تیک در قسمت حساب تفضیلی
3. با زدن تیک در حساب معین
4. با برداشتن تیک در حساب معین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در صورتی که جمع دارایی‌ها 140.000 ريال افزایش و بدهی‌ها 30.500 ريال کاهش یافته باشد، تغییر در میزان سرمایه عبارتند از:

1. 170.500 افزایش
2. 100.500 افزایش
3. 100.500 کاهش
4. 170.500 کاهش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. اگر 10% اثاثه‌ای که به صورت نسیه فروش رفته، برگشت داده شود چه حسابی بستانکار خواهد شد؟

1. برگشت از فروش و تخفیفات
2. بدهکاران
3. بستانکاران
4. اثاثه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. برای رفتن به داخل رافع 6 کدام مراحل باید انجام شود؟

1. وارد نمودن شماره سریال
2. وارد نمودن شماره سریال و رمز ورودی و رمز کاربر
3. رمز ورودی
4. رمز کاربر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در تاریخ 89/04/13 مبلغ 1.200.000 ريال بابت بیمه یک ساله اموال موسسه‌ای پرداخت شد که مبلغ فوق در حساب هزینه بیمه ثبت شده است در تاریخ 89/12/29 ثبت اصلاحی کدام است؟

1. پیش پرداخت بیمه 800.000 ريال بدهکار
2. پیش پرداخت بیمه 400.000 ريال بدهکار
3. هزینه بیمه 800.000 ريال بدهکار
4. هزینه بیمه 800.000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. کدامیک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند آدرس یک سلول باشد؟

1. A 1000
2. AB 1000
3. AB
4. B 1000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. در هنگام سند زدن، شرح را ................. می‌نویسیم.

1. هنگام هر ثبت
2. قبل از هر ثبت
3. بعد از هر ثبت
4. نمی‌نویسیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. یک دفتر مجله پولی را که بابت آبونمان 6 ماهه مجله از مشتریان خود دریافت می‌کند را باید در کدام حساب زیر ثبت نماید؟

1. پیش‌پرداخت مجله
2. هزینه تولید مجله
3. پیش‌دریافت فروش مجله
4. بستانکار فروش مجله
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. صدور سند حسابداری از قسمت ثبت سند افتتاحیه به چند صورت امکان‌پذیر است؟

1. ساده
2. موقت
3. دائم
4. موقت-ساده-دائم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام مورد جزء حساب‌های دفتر کل نیست؟

1. هزینه پرداختنی
2. موجودی کالا
3. خرید خالص
4. فروش کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در کدام روش ارزیابی موجودی کالا در شرایط تورمی (افزایش قیمت‌ها) سود بیشتری در محاسبات سود و زیان گزارش خواهد شد؟

1. اولین صادره ار آخرین وارده lifo
2. میانگین ساده
3. میانگین موزون
4. اولین صادره از اولین وارده fifo
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. سرقفلی جزء کدام طبقه از دارایی‌ها قرار می‌گیرد؟

1. دارایی‌های مشهود
2. دارایی‌های جاری
3. دارایی‌های نامشهود
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. مصارفی را که هر واحد اقتصادی در جریان فعالیت‌های خود به منظور درآمد متحمل می‌شود چه نام دارد؟

1. دارایی
2. هزینه
3. درآمد
4. بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. از پرداخت‌های ذیل کدامیک هزینه به شمار می‌آید؟

1. پرداخت بابت خرید اثاثه
2. پرداخت به بستانکاران
3. پرداخت بابت اجاره ماه جاری
4. پرداخت بابت خرید آپارتمان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. سفته‌ای که در تاریخ 15 اسفند ماه سال 1389 صادر و مدت آن 2 ماه از تاریخ صدور باشد، سررسید آن کدام است؟

1. 15 خرداد 1389
2. 13 اردیبهشت 1389
3. 14 اردیبهشت 1389
4. 15 اردیبهشت 1389
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. برای قالب‌بندی اعداد، تاریخ و زمان از کدام سربرگ پنجره Format Cell استفاده می‌کنیم؟

1. Number
2. Aligment
3. Border
4. Protection
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. اگر حقوق اسفند ماه منشی دفتر شرکت نیمه در فروردین ماه سال بعد پرداخت کرد در زمان پرداخت چه حسابی بدهکار می‌گردد؟

1. هزینه حقوق
2. حقوق پرداختنی
3. صندوق
4. بدهکاران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در کدامیک از روش‌های ثبت کالا حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد؟

1. روش ثبت دائمی
2. روش ثبت ادواری
3. روش ارزیابی موجودی کالا
4. روش برآوردی موجودی کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون رایانه کار حسابداری:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 498 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری