تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین برنامه نویسی ویژوال بیسیک» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. توسط کدام خاصیت کنترل کادر تصویر(Picture box) می توان این کنترل را با یک کادر در اطراف آن نمایش داد؟

1. Autosize
2. Align
3. Borderstyle
4. Picture
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. مقدار بازگشتی تابع Len برای داده های نوع منطقی چیست؟

1. True
2. False
3. 2
4. خروجی ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. حداکثر مقداری که نوار پیمایش می تواند داشته باشد توسط کدام خاصیت تعیین می شود؟

1. Max
2. Smallchange
3. Largechange
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. کدام رویداد در فرم ها برای اجرای دستورالعمل ها در هنگام شروع یک برنامه مناسب می باشد؟

1. Load
2. Dblclick
3. Click
4. Unload
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. برای مقایسه دو رشته از کدام عملگر می توان استفاده کرد؟

1. +
2. &
3. Like
4. هرسه گزینه صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. برای مخفی کردن منوها و گزینه های موجود در آن از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Window list
2. Visible
3. Enabled
4. Cheked
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. متغیرهای عددی در هنگام تعریف به طور خودکار با.......مقداردهی می‌شوند.

1. جای خالی
2. صفر
3. False
4. True
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. اگر روی یک کنترل در فرم دوبار کلیک کنیم چه اتفاقی روی می دهد؟

1. کنترل جابجا می شود.
2. کنترل حذف می شود.
3. کنترل جدید ایجاد می شود.
4. پنجره کدنویسی باز می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. کدامیک از خاصیت های زیر جز خاصیت های کنترل Image است ودر کنترل Pictureboxوجود ندارد؟

1. Picture
2. Stretch
3. Visible
4. Enable
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام دستورزیر دستور خروج از حلقه Do while ……loop است؟

1. Exit for
2. Exit loop
3. Exit do
4. Exit while
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در عبارت 6/2*(2+5)^3 ابتدا نتیجه کدام عملگر محاسبه می شود؟(اولویت با کدام عملگر است)

1. ^
2. +
3. *
4. /
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. برای رویه های عمومی میدان دید و شناسایی رویه با کدام گزینه تعیین می شود؟

1. Public
2. Private
3. Procedure
4. Property
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. کدام خاصیت نام دستگاه چاپگر پیش فرض را بازمی گرداند؟

1. Drivername
2. Devicename
3. Orientation
4. Port
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. استفاده از کلمه کلیدی Byval در تعریف آرگومان های یک رویه به چه معناست؟

1. متغیر و آرگومان متناظر با آن به محل مشترکی در حافظه اشاره می کنند.
2. درصورت تغییر مقدار آرگومان ها در محتویات متغیرهای ارسالی تغییری بوجود نمی آید.
3. هرگونه تغییر در محتویات آرگومان های رویه سبب تغییر در متغیرهای ارسالی خواهد شد.
4. به معنی روش فراخوانی متغیرها با مرجع است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. به مجموعه ای از دستورالعمل ها که..........اجرا شده و موجب حل مسئله ای شود الگوریتم گفته می شود.

1. با ترتیب معین و مشخص
2. چندبار
3. بدون وابستگی با یکدیگر
4. مرتبط با سیستم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. کدام گزینه در ارتباط با نام گذاری متغیرها صحیح نمی باشد؟

1. نام متغیر با یک کاراکتر حرفی آغاز می شود و حداکثر می تواند 255 کاراکتر باشد.
2. در نام گذاری متغیرها می توان از فاصله نقطه و کاما استفاده کرد
3. در نام گذاری متغیرها می توان از کاراکتر حرفی به همراه کاراکتر زیرخط استفاده کرد
4. در نام گذاری متغیرها از علائم و اسامی رزرو شده نمی توان استفاده کرد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای رنگ خط ترسیم شده کدام خصوصیت کنترل Line را باید تنظیم کرد؟

1. Borderwidth
2. Borderstyle
3. Bordercolor
4. Borderdot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. کدام رویداد زمانی اجرا می شود که کاربر دکمه متحرک مستطیل شکل را در نوار پیمایش به وسیله ماوس جابجا کند؟

1. Scroll
2. Change
3. Click
4. Dblclick
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. کدام گروه از عملگرهای زیر دارای اولویت اجرای بالاتری است؟

1. عملگرهای منطقی
2. عملگرهای ریاضی
3. عملگر اتصال رشته ها
4. عملگرهای مقایسه ای
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. پارامتر ورودی اجباری تابع Day باید از چه نوعی باشد؟

1. Date
2. عددی بین 1تا12
3. عددی بین 1تا7
4. عددی بین 1تا3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. با کدام کتد می توان عملیات چاپ صفحه جاری را خاتمه داد که چاپگر چاپ را از صفحه بعدی انجام دهد؟

1. EndDoc
2. NewPage
3. Port
4. killDoc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. برای تعریف ثابت ها از کدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟

1. Dim
2. Private
3. Const
4. Public
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. اگر بخواهیم کنترلی در زمان اجرا نمایش داده نشود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Enabled=False.نام کنترل
2. Visible=False.نام کنترل
3. Enabled=True.نام کنترل
4. Visible=True.نام کنترل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. خروجی کدام تابع ساعت سیستم را نشان می دهد؟

1. ()Day
2. ()Time
3. ()Year
4. ()Month
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. برای تعیین تعداد عناصر آرایه پویا از کدام دستور استفاده می شود؟

1. Dim
2. UBound
3. LBound
4. Redim
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. جمله" A رانمایش بده " چه نوع جمله ای است؟

1. محاسباتی
2. شرطی
3. خروجی
4. ورودی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. کدام خاصیت مقدار تغییرات را هنگامی که روی دکمه های مثلثی کنترل نوار پیمایش کلیک شود تعیین می کند؟

1. Largechange
2. Smallchange
3. Max
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. به وسیله کدام خاصیت می توان وضعیت انتخاب یا عدم انتخاب در کنترل کادر علامت(checkbox)را بررسی نمود؟

1. Alignment
2. Style
3. Autosize
4. Value
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. واحد اندازه گیری پیش فرض در ترسیم اشکال هندسی روی فرم چیست؟

1. Twip
2. Centimeter
3. Inch
4. Pixel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. با توجه به دستور Dim x,y As integer متغیر x از چه نوعی تعریف می‌شود؟

1. Integer
2. Variant
3. String
4. Single
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدامیک از زبان های زیر مربوط به زبان سطح بالا است؟

1. C
2. بیسیک
3. اسمبلی
4. ماشین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. با کشیدن یک شی به محل دیگر کدام رویداد اتفاق می افتد؟

1. Dragdrop
2. Mousemove
3. Mousedown
4. Mouseup
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. اصلی ترین جز تشکیل دهنده یک برنامه کاربردی در ویژوال بیسیک چه نام دارد؟

1. Form
2. Project
3. Module code
4. Module class
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. درصورتی که در حلقه درFor…next مقدار شروع از مقدار خاتمه بزرگتر و مقدار Stepمثبت باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

1. حلقه یکبار اجرا می شود.
2. حلقه به تعداد شمارنده حلقه اجرا می شود.
3. حلقه بی نهایت بار اجرا می شود.
4. حلقه اصلا اجرا نمی شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. کدامیک از تعاریف زیر برای متغیرها نادرست است؟

1. Dim sng 12.3 As Double ,p-no As Single
2. Dim 1st As Single,A$As String
3. Dim ab 12cd As Integer
4. Dim text As String*20
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. واحد اندازه گیری طول در ویژوال بیسیک چیست؟

1. Cm
2. Inch
3. Pixel
4. Twip
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. منظور از رویدادگرا بودن زبان ویژوال بیسیک چیست؟

1. پیش بینی فرامین لازم برای وقایعی که در طول اجرای برنامه رخ می دهد
2. طراحی و تولید برنامه ها با ابزارهای مناسب برای کاهش هزینه ها
3. خطایابی و اشکال زدایی این برنامه ها آسان است
4. اجرای خط به خط برنامه و مشاهده عکس العمل هرخط به طور جداگانه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. خاصیت Forecolor ......کنترل برچسب را تعیین می کند.

1. پالت رنگ
2. رنگ زمینه
3. رنگ قلم
4. سیستم رنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. اگر در خاصیت Passwordchar کنترل Textbox کاراکتر A قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟

1. خطا ایجاد می شود
2. هر کلیدی که فشرده شود در کنترل Textbox کاراکتر A نمایش داده می شود
3. هر کلیدی که فشرده شود در کنترل Textbox کاراکتر * نمایش داده می شود
4. کاربر فقط حرف A را می تواند تایپ کند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. نتیجه حاصل از عبارت 22/11+(317)برابر است با:

1. 7
2. 4
3. 5
4. 6
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون برنامه نویسی ویژوال بیسیک:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 241 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات