تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین حقوق و دستمزد» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. عدد 16 در مبنای دو کدام است؟

1. 1000
2. 10000
3. 0001
4. 10001
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدامیک از هزینه‌های حقوق و دستمزد موسسات تولیدی به عنوان سربار شناخته می‌شود؟

1. حق بیمه سهم کارفرما
2. حقوق دستمزد اوقات تلف شده
3. فوق العاده اضافه کاری
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. کارگری در هفته گذشته با 44 ساعت کار عادی مبلغ 220000 ریال حقوق دریافت نموده است, دستمزد یک ساعت این کارگر چند ریال است؟

1. 4400
2. 5000
3. 4500
4. 1250
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. دستمزد استحقاقی کارگری با 200 ساعت کارکرد ماهیانه و نرخ ساعتی 20.000 ريال برابر است با:

1. 4.000.000
2. 3.520.000
3. 4.192.000
4. 3.712.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. ساعت اضافه کار در روز نباید از چند ساعت تجاوز نماید؟

1. 2 ساعت
2. 3 ساعت
3. 4 ساعت
4. 5 ساعت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. از هر نسل به بعد ........... کم و .......... زیاد می‌شود.

1. سرعت-حجم
2. حافظه-حجم
3. حجم-سرعت
4. حافظه-سرعت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. کدام گزینه در لیست حقوق و دستمزد نمی‌باشد؟

1. مالیات
2. اضافه کاری
3. بیمه سهم کارگر
4. بیمه سهم کارفرما
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کدام دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد را بر عهده دارد؟

1. کارگزینی
2. ثبت ورود و خروج
3. دایره حسابداری حقوق و دستمزد
4. دایره تدارکات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. برای هر ساعت کار اضافی چند درصد اضافه بر مزد عادی پرداخت خواهد شد؟

1. 35
2. 15
3. 40
4. 23
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگیری حرفه‌ای خاص در کارگاهی به کار گرفته می‌شوند، باید دارای حداقل سن .............. و حداکثر سن ............ باشند.

1. 20-18
2. 18-15
3. 19-17
4. 16-14
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. فوق العاده نوبت کاری صبح و شب چند درصد می‌باشد؟

1. 40%
2. 15%
3. 22/5%
4. 10%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. هنگام راه اندازی کامپیوتر فایل‌های سیستم عامل در کجا قرار می‌گیرد؟

1. در حافظه RAM
2. در حافظه ROM
3. در دیسک
4. BIOS
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. در موسسات تولیدی کدامیک از هزینه‌های زیر از هزینه‌های غیر مستقیم تولید است؟

1. فوق العاده اضافه کاری
2. دستمزد اوقات تلف شده
3. حق بیمه سهم کارفرما
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. مهم‌ترین و ساده‌ترین دستگاه ورودی کدام است؟

1. اسکنر
2. قلم نوری
3. صفحه کلید
4. موس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. جمع حقوق و مزایای آقای امیدی 2.500.000 ريال است. حق بیمه سهم کارگر او کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

1. 450.000
2. 345.000
3. 175.000
4. 155.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گزینه وظیفه ثبت و نگهداری داده‌های ورودی و نتایج حاصل از پردازش داده‌ها را بر عهده دارد؟

1. حافظه
2. واحد حساب و منطق
3. واحد کنترل
4. دستگاه خروجی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. کدام مورد از مزایای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای پارچه کاری می‌باشد؟

1. افزایش سرعت کار
2. افزایش تعداد تولید
3. همسانی و یکنواخت تولید
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدامیک از اطلاعات زیر جزو اطلاعات ثابت (حداقل برای یک سال) حقوق و دستمزد نمی‌باشد؟

1. میزان حقوق
2. پاداش
3. اضافه کاری
4. مشخصات فردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. دستمزد اوقات تلف شده به بدهکار کدام حساب ثبت می‌شود؟

1. کالای در جریان ساخت
2. کالای ساخته شده
3. سربار ساخت
4. سربار اداری و تشکیلاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. اگر حقوق عادی کارگری 2.200.000 ريال باشد فوق العاده نوبت کاری صبح و عصر ایشان چقدر است؟

1. 220.000
2. 330.000
3. 495.000
4. 880.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. آقای رسولی در طی دی ماه 200 ساعت کارکرد با نرخ ساعتی 20000 ريال داشته است. مبلغ اضافه کاری وی چقدر است؟

1. 672.000
2. 584.000
3. 824.000
4. 726.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. مهم‌ترین دلایل مربوط به اوقات تلف شده کدامند؟

1. قطع جریان برق
2. استفاده از مواد نامرغوب
3. خرابی ماشین‌آلات
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. فوق العاده ساعت کار اضافی در روز معمولا چند ساعت است؟

1. 35%
2. 15%
3. 40%
4. 22/5%
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. کدامیک از موارد ذیل در خصوص ماموریت صدق می‌کند؟

1. دور شدن از محل کار حداقل 50 کیلومتر
2. توقف یک شب در محل ماموریت
3. فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد روزانه باشد.
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. ساعات کار هفتگی برای کارهای سخت و زیان‌آور چقدر است؟

1. 48 ساعت
2. 36 ساعت
3. 44 ساعت
4. 42 ساعت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. مبالغی که طبق قرارداد و یا توافق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق کسر می‌گردد؟

1. مالیات
2. کسورات
3. کسورات قانونی
4. کسورات توافقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کارفرمایان موظفند مالیات کسر شده از حقوق کارگران را به حساب .............. واریز کنند.

1. اداره امور اقتصاد و دارایی
2. سازمان تأمین اجتماعی
3. صندوق بیمه بیکاری
4. سازمان بازنشستگی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. تبدیل عدد 14 از مبنای دهدهی به مبنای دودویی کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

1. 1110
2. 1011
3. 1100
4. 1001
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کار مختلط چیست؟

1. کاری که فقط در شب باشد.
2. کاری که فقط در روز باشد.
3. کاری که قسمتی در شب و قسمتی در روز باشد.
4. کاری که در آن هم از خانم‌ها استفاده شود و هم آقایان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدامیک از هزینه‌های زیر جزء هزینه‌های مستقیم تولید است؟

1. فوق العاده نوبت کاری
2. حق بیمه سهم کارفرما
3. فوق العاده اضافه کاری تولید
4. حقوق عادی کارگران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. کدامیک از موارد زیر از کسورات قانونی محسوب می‌شود؟

1. مالیات
2. بیمه سهم کارگر
3. صندوق اجرا
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. ساعات کارکرد بهزاد کارمند شرکت مهر در مهرماه 186 ساعت با نرخ 20.000 ريال در ساعت می‌باشد حقوق مهر ماه ایشان :

1. 4.800.000
2. 4.200.000
3. 3.800.000
4. 2.400.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. مجموع ساعت کار در هفته ............. ساعت است.

1. 36
2. 26
3. 48
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

1. اجرائیات مبلغی است که بر اساس حکم دادگاه از حقوق کارگر کسر می‌شود.
2. پیش پرداخت مبلغی است که قبل از پایان ماه به علت نیاز کارگر به او پرداخت می‌شود.
3. کسور توافقی مبلغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما یا بر اساس توافق آن‌ها از حقوق کارگر کسر می‌شوند.
4. مالیات و بیمه پرداختی جزء کسورات قانونی هستند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. طبق قانون مالیاتی کلیه کارگاه‎‌هایی که مشمول قانون کار هستند مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال معادل ........... روز به عنوان عیدی بپردازند.

1. 30 روز
2. 45 روز
3. 60 روز
4. 90 روز
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 36. اضافه کاری تابع چه شرایطی است؟

1. پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
2. موافقت کارگر
3. نباید از 5 ساعت تجاوز نماید
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. کدام عدد در مبنای دو نمی‌باشد؟

1. 101
2. 100
3. 104
4. 111
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدامیک از موارد زیر دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی‌باشد؟

1. دایره کارگزینی
2. دایره برنامه‌ریزی
3. دایره زمان‌سنجی
4. دایره تدارکات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. دستمزد یک ساعت کارگری 7500 ریال می باشد چنانچه نامبرده در نوبت صبح و عصر مشغول کار باشد دستمزد ساعتی و فوق العاده مربوطه چند ریال است ؟

1. 7500
2. 8250
3. 8625
4. 10500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. زنان کارگر با 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ......... روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

1. 30
2. 27
3. 20
4. 24
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون حقوق و دستمزد:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 583 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری