Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون تکمیلی و پیشرفته
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کدامیک از موارد زیر حساب کالای شعبه بدهکار می شود؟

1. فروش نقدی کالا
2. تخفیف نقدی فروش
3. فروش نسیه کالا
4. برگشت کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. حاصل تقاضای حساب‌های دریافتنی و ذخیره م.م کدام گزینه است؟

1. حساب‌های دریافتی قطعی
2. سایر حساب‌های دریافتی
3. جمع مطالبات
4. خالص حساب‌های دریافتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. بستن حساب کالای ارسالی با چه حسابی است؟

1. خلاصه سود و زیان
2. کالای امانی
3. حساب شخص حق العمل کار
4. حساب آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. حساب کالای ارسالی با کدام حساب بستانکار می شود؟

1. کالای امانی
2. موجودی کالا
3. خلاصه سود و زیان
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. در وضعیتی که در موسسه ای زیان شناسایی شود با فرض مشابه بودن دارایی در جای خالی فرمول زیر کدام گزینه مناسب تر است؟ ..............- قیمت دفتری دارایی قدیم=زیان ناشی از معاوضه

1. قیمت متعارف دارایی قدیم
2. قیمت دفتری دارایی جدید
3. وجه پرداخت شده
4. وجه دریافت شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. بانک در چه زمانی ودیعه ثبت سفارش را به وارد کننده برمی‌گرداند؟

1. پس از مخارج ترخیص کالا
2. پس از ورود کالا به گمرک
3. پس از مشاهده جواز گمرکی
4. پس از ارسال کالا توسط فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. اطلاعات زیر از شرکت امید در دست است. مانده حساب دریافتنی 15,800,000 ريال مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 170,000 ريال بدهکار حساب فروش 43,200,000 ريال حساب برگشت از فروش 1,200,000 ريال شرکت برای اصلاح حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال 2% ماندده حساب های دریافتنی را به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور می نماید.

1. حساب هزینه مطالبات 864,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات 864,000 ريال بستانکار
2. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 486,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 486,000 ريال بستانکار
3. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 316,000 بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 316,000 ريال بستانکار
4. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول 146,000 ريال بدهکار و حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 146,000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. اگر قیمت تمام شده کالای ارسالی به شعبه شرکت زاگرس 4.350.000 ریال باشد و به روش قیمت تمام شده + 40% یه شعبه ارسال شود قیمت سیاهه آن جند ریال خواهد بود؟

1. 4.350.000
2. 1.740.000
3. 6.090.000
4. 6.500.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. اگر عمر مفید ماشینی 12 سال باشد,در روش مجموع سنوات نرخ استهلاک سال سوم کدامیک از گزینه های زیر است؟

1. 3/12
2. 2/26
3. 10/78
4. 2/87
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. سرمایه گذاری مالک چه تاثیری بر معادله حسابداری دارد؟

1. کاهش دارایی و افزایش سرمایه
2. افزایش بدهی و افزایش سرمایه
3. افزایش دارایی و افزایش سرمایه
4. کاهش بدهی و افزایش سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. هنگام فروش کالا به طور نسیه در شعبه چه حسابی یستانکار می شود؟

1. بدهکاران
2. کالای ارسالی
3. کالای شعبه
4. فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. مدت کار موظف در هفته چند ساعت است؟

1. 34
2. 44
3. 46
4. 48
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. مانده حساب کالای امانی به حساب ..... منتقل می‌شود.

1. خلاصه سود و زیان
2. کالای ارسالی
3. حق العمل کار
4. فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. هزینه حقوق جز هزینه ...... دوایر است.

1. عمومی
2. غیرعمومی
3. مستقیم
4. غیرمستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. هنگامی که آمر بابت هزینه حمل کالا به حق العمل 200,000 از صندوق می پردازد کدام حساب بدهکار می شود؟

1. هزینه حمل
2. حساب شخص حق العمل کار
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب کالای امانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. شرکت یکتا ارسال کالا به شعبه را به قیمت تمام شده به علاوه چند درصد سود انجام می دهد. در این شرکت حساب کالای ارسالی با حساب ...... بسته می شود.

1. حساب خلاصه سود و زیان کل
2. تعدیل کالای شعبه
3. کالای شعبه
4. حساب خلاصه سود و زیان شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. مانده حساب های دریافتنی موسسه بتا 20,000,000 ريال است مدیر موسسه تصمیم گرفته 5% حساب های دریافتنی را به عنوان ذخیره م.م الوصول در نظر بگیرد مبلغ ذخیره چقدر است؟

1. 2,000,000
2. 20,000,000
3. 1,000,000
4. 10,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. چنانچه برات به حواله کرد خود براتکش صادر شود، پس از اطلاع از قبولی برات‌گیر، کدام ثبت در دفاتر، بدهکار و بستانکار می‌شود؟

1. اسناد دریافتنی/حساب در یافتنی
2. حساب پرداختنی/اسناد پرداختنی
3. حساب پرداختنی/حساب دریافتنی
4. حساب دریافتنی/اسناد دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. در موسسه ارلوکس کالای ارسالی به شعبه قیمت تمام شده به علاوه 20درصد سود سیاهه می شود اگر مبلغ 6,000,000 ريال به قیمت سیاهه به شعبه ارمین ارسال شود حساب تعدیل کالای شعبه به چه مبلغی بستانکار می شود؟

1. 1,200,000
2. 12,000,000
3. 1,000,000
4. 600,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. مانده حساب اعتبارات اسنادی در پایان عملیات به چه حسابی منتقل می شود؟

1. خرید کالا
2. کالای ارسالی
3. فروش کالا
4. موجودی کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. عمر مفید یک دارایی 6 سال است. نرخ استهلاک سال دوم به روش مجموع سنوات کدام است؟

1. 5/21
2. 2/21
3. 2/15
4. 5/15
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه مطالبات سوخت شده با حساب بسته می شود؟

1. سایر درآمدها
2. سایر هزینه ها
3. خلاصه سود و زیان
4. تراز اختتامی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام گزینه در مورد اسناد دریافتنی تنزیل شده است؟

1. بدهی احتمال است و مانده آن به حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
2. بدهی احتمالی است و مانده آن از حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
3. دارایی جاری است و مانده آن به حساب اسناد دریافتنی افزوده می‌گردد.
4. دارایی جاری است و مانده آن از حساب اسناد دریافتنی کسر می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. در روش ارسال کالا به شعبه به قیمت فروش درمورد تخفیفات اعطایی با توافق مرکز کدام حساب بدهکار می شود؟

1. تخفیفات نقدی
2. کالای شعبه
3. هزینه های شعبه
4. کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. کدامیک از ثبت‌های زیر نشان دهنده سود و حاصل از فروش کالای امانی می‌باشد؟

1. کالای امانی-کالای ارسالی
2. خلاصه سود و زیان-کالای امانی
3. کالای امانی-حساب خلاصه سود و زیان
4. کالاس ارسالی-کالای امانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. هدف موسسات از ایجاد شعب چیست؟

1. افزایش میزان فروش
2. به دست آوردن بازار فروش
3. عرضه بیشتر خدمات
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدام گزینه از انواع شعب نمی باشد؟

1. شعب دارای دفاتر مستقل
2. شعب فاقد دفاتر مستقل
3. شعب خارجی
4. شعب خدماتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. حساب‌های دریافتنی از لحاظ وصول به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

1. سه طبقه: قابل وصول/غیر قابل وصول/مشکوک الوصول
2. دو طبقه: قابل وصول/غیر قابل وصول
3. سه طبقه: قابل وصول/ مشکوک الوصول/سوخت شده
4. دو طبقه: مشکوک الوصول/غیر قابل وصول
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدامیک از موارد زیر درمورد دارایی های ثابت صحیح نیست؟

1. دارای عمر نسبتا طولانی هستند
2. صرفا برای استفاده موسسات تهیه شده اند
3. هرچه بیشتر باشند قدرت مالی شرکت هم بیشتر است
4. برای فروش آینده و سوددهی خریداری می شوند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در ارسال کالا از مرکز به شعبه در روش قیمت تمام شده چه حسابی بستانکار می‌شود؟

1. حساب کالای ارسالی
2. حساب کالای شعبه
3. موجودی کالای شعبه
4. خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. بابت هزینه های آمر چه حسابی بدهکار می شود؟

1. کالای ارسالی
2. حساب حق العمل کار
3. موجودی کالای امانی
4. حساب آمر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. هزینه‌های اساسی دارایی ثابت چه نوع هزینه‌هایی می‌باشند؟

1. هزینه‌هایی که باعث افزایش عمر دارایی می‌شوند.
2. هزینه‌هایی که باعث بهتر شدن کیفیت تولید می‌شوند.
3. هزینه‌هایی که باعث افزایش تولید می‌شوند.
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. در تنظیم صورت مغایرت بانکی به روش رسیدن از مانده طبق دفاتر به صورتحساب ارسالی، چک‌های معوق چگونه و کجا نوشته می‌شود؟

1. از مانده طبق دفتر کسر می‌شود.
2. از مانده طبق صورتحساب کسر می‌شود.
3. به مانده طبق دفتر اضافه می‌شود.
4. به مانده طبق صورتحساب ارسالی اضافه می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ترازنامه موجب ....

1. افزایش حساب دریافتنی است
2. کاهش حساب دریافتنی است
3. تاثیری ندارد
4. گاهی افزایش وگاهی کاهش است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. در صورت حذف مستقیم مطالبات سوخت شده چه ثبتی زده می شود؟

1. هزینه مطالبات سوخت شده/ حساب های دریافتنی
2. حساب های دریافتنی/ هرینه مطالبات سوخت شده
3. حساب های دریافتنی/ سایر درآمدها
4. هزینه مطالبات مشکوک الوصول/ حساب های دریافتنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. شرکتی کالای خود را به قیمت تمام شده 20% به شعبه سیاهه می‌کند. به هنگام ارسال کالا از مرکز شرکت به شعبه به قیمت سیاهه 7.200.000 ريال حساب تعدیل به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می‌شود؟

1. 1.200.000 ريال بستانکار
2. 1.200.000 ريال بدهکار
3. 2.400.000 ريال بدهکار
4. 2.400.000 ريال بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. ارزش دفتری ساختمانی 18.000.000 ريال است و استهلاک تا روز حادثه 3.000.000 ريال در صورت آتش سوزی و انهدام کامل .....

1. 18.000.000 زیان دارد
2. 15.000.000 سود دارد
3. 15.000.000 زیان دارد
4. 3.000.000 سود دارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. حساب کالای ارسالی در پایان دوره در دفاتر آمر به حساب ......... منتقل می‌شود.

1. کالای امانی
2. حق العمل کار
3. خلاصه سود و زیان
4. 1و2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. 8. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (خرید فروشگاه‌های دارای دوایر باعث ...)

1. صرفه جویی در وقت می‌شود.
2. هزینه خرید کالا کمتر می‌شود.
3. صرفه جویی در رفت و آمد می‌شود.
4. کنترل فروشگاه مشکل می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. حساب های دریافتنی مشکوک الوصول حساب هایی هستند که:

1. حساب هایی که نسبت به وصول آن ها هیچ تردیدی نیست
2. وصول آن ها غیر ممکن است
3. احتمال سوخت شدن آن ها وجود دارد
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری