تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تکمیلی و پیشرفته» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

1. سهام با نام بیشتر در شرکت های سهامی عام کاربرد دارد.
2. ارزش اسمی سهام همیشه معادل ارزش دفتری آن‌ها می‌باشد.
3. سهام با نام معمولا در شرکت‌های سهامی خاص و سهام بی نام در شرکت‌های سهامی عام کاربرد دارد.
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. درکدام مورد در قیمت گذاری کالای ارسالی به شعبه از روش قیمت تمام شده استفاده می شود؟

1. کالا فاسد شدنی باشد
2. نوسان قیمت در بازار
3. بازار انحصاری باشد
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 3. موسسه نشاط از روش حذف مستقیم استفاده کند اگر 1000ريال مطالبات سوخت شده داشته باشد حساب ذخیره م.م چه ثبتی دارد؟

1. بدهکار می‌شود.
2. هیچ ثبتی ندارد.
3. بستانکار می‌شود.
4. گاهی بدهکار و گاهی بستانکار می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. برای ثبت (اصلاح) موجودی پایان دوره شعبه چه حسابی بدهکار می شود؟

1. موجودی کالای شعبه
2. حساب کالای شعبه
3. حساب کالای ارسالی
4. حساب سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. یک کارخانه دارای دو دایره تولیدی 1 و2 و دو واحد خدماتی الف و ب می باشد اگر مبلغ هزینه واحدهای خدماتی به ترتیب 105,000 و 240,000 و سهم دایره خدماتی ب,10% و دوایر تولیدی به ترتیب 40% و 50% باشد سهم دایره تولیدی یک از هزینه خدماتی ب چند ریال است؟

1. 24,000
2. 94,500
3. 100,200
4. 250,500
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. مدت کار موظف در هفته چند ساعت است؟

1. 34
2. 44
3. 46
4. 48
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. در اولین سال فعالیت موسسات از کدام روش برای سوخت مطالبات استفاده می‌کنند؟

1. حذف مستقیم
2. ایجاد ذخیره
3. حذف مطالبات
4. روش موردی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. سسه پویش یک وسیله نقلیه به قیمت 46.000.000 ریال در تاریخ 89/1/1 خریداری کرد ارزش اسقاط این وسیله 12.000.000 و عمر مفید آن 5 سال برآورد گردید. هزینه استهلاک این وسیله در تاریخ 89/12/29 به روش خط مستقیم چند ریال خواهد بود؟

1. 2.000.000
2. 6.800.000
3. 9.200.000
4. 2.400.000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. اگر یک دستگاه رادیولوژی بیمارستان بر اساس ساعت کارکرد مستهلک شود. هزینه استهلاک آن:

1. هر سال می‌تواند متغیر باشد.
2. هر سال با نرخ ثابتی باید محاسبه شود.
3. نزولی است.
4. افزایشی است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. در کدامیک از روش های محاسبه استهلاک, استهلاک سال اول بیشتر از سال های آتی است؟

1. خط مستقیم
2. نزولی
3. متغیر بودن هزینه
4. مجموع سنوات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی(درآمد مشاغل) به اداره دارایی کدام است؟

1. آخر اردیبهشت سال بعد
2. آخر اسفندماه سال بعد
3. آخر فروردین سال بعد
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. حساب هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول در صورتحساب سود و زیان در طبقه بندی جزء هزینه‌های ...... می‌باشد.

1. مالی
2. توزیع و فروش
3. عمومی و اداری
4. غیر عملیاتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. اگر قیمت تمام شده ماشینی 100,000,000 ريال باشد و ارزش دفتری آن 20,000,000 ريال باشد ارزش اسقاط آن چقدر است؟

1. 80,000,000
2. 120,000,000
3. 200,000,000
4. 12,000,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. در کدام روش ارزش اسقاط برای محاسبه استهلاک درنظر گرفته نمی شود؟

1. خط مستقیم
2. مجموع سنوات
3. مانده نزولی
4. متغییر بودن هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. پس از تحویل کالا و اتمام عملیات اعتبار اسنادی کدام حساب بدهکار می شود؟

1. اعتبار اسنادی
2. خرید کالا / دارایی در جریان خرید
3. دارایی/ خرید کالا
4. هزینه حمل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. هزینه‌های اساسی دارایی ثابت چه نوع هزینه‌هایی می‌باشند؟

1. هزینه‌هایی که باعث افزایش عمر دارایی می‌شوند.
2. هزینه‌هایی که باعث بهتر شدن کیفیت تولید می‌شوند.
3. هزینه‌هایی که باعث افزایش تولید می‌شوند.
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. از شرایط و مشخصات هزینه های قابل قبول جهت ارائه به دارایی کدام است؟

1. در قانون پیش بینی شده است
2. بیشتر از حدنصاب باشد
3. بدون مدارک مثبته باشد
4. ارتباطی با تحصیل درآمد اشخاص ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. موجودی کالای امانی در پایان دوره جز موجودی‌های کالای چه کسی در صورت‌های مالی نشان داده می‌شود؟

1. آمر
2. حق العمل کار
3. خریدار
4. فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. حساب کالای ارسالی به ....... بسته می شود.

1. حساب آمر
2. حساب خلاصه سود و زیان
3. حساب بانک
4. حساب حق العمل کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. ارزش دفتری دارایی ثابت کدام است؟

1. بهای تمام شده +استهلاک انباشته
2. بهای تمام شده-استهلاک انباشته
3. بهای تمام شده+هزینه استهلاک
4. بهای تمام شده – هزینه استهلاک
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. سرمایه اهداء شده:

1. بخشی از سود شرکت سهامی است.
2. بخشی از بدهی‌های شرکت سهامی است.
3. بخشی از حقوق صاحبان شرکت سهامی است.
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. در روش قیمت تمام شده + چند درصد تفاوت قیمت سیاهه و قیمت تمام شده در چه حسابی ثبت می شود؟

1. خلاصه سود و زیان
2. کالای شعبه
3. تعدیل کالای شعبه
4. هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدامیک از انواع شعب است؟

1. شعب خارجی
2. شعبی که دفاتر مستقل نگهداری می‌کنند.
3. شعبی که دفاتر مستقل نگهداری نمی‌کنند.
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. حساب هزینه های مشکوک الوصول در کدام طبقه از هزینه ها قرار می گیرد؟

1. تولیدی
2. خدماتی
3. توزیع و فروش
4. اداری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. حساب تعدیل کالا به چه حسابی بسته می شود؟

1. خلاصه سود و زیان مرکز
2. خلاصه سود و زیان شعبه
3. کالای شعبه
4. کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. تعهد یک بانک برای پرداخت مبلغی به فروشنده را چه می نامند؟

1. گشایش اعتبار
2. اعتبار اسنادی
3. تاین اعتبار
4. اعتبار ارزی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. برای کالاهای فاسد شدنی بیشتر از کدام روش ارسال کالا به شعب استفاده می شود؟

1. ارسال کالا به قیمت تمام شده
2. ارسال کالا به قیمت فروش
3. ارسال کالا به قیمت فروش + چند درصد سود
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. دستگاهی که بهای تمام شده آن 7,000,000 ريال و ارزش اسقاط آن 2,000,000 ريال وعمرمفید آن 5سال باشد.استهلاک سال دوم آن به روش خط مستقیم کدام گزینه است؟

1. 1,000,000
2. 800,000
3. 1,200,000
4. 500,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. مالک کالای امانی ....... است.

1. آمر
2. حق العمل کار
3. گیرنده کالای امانی
4. فروشنده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 30. بابت پرداخت هزینه‌ها توسط آمر چه حسابی در دفاتر (آمر) بستانکار می‌شود؟

1. کالای امانی
2. صندوق
3. حساب دریافتنی
4. حساب حق العمل کار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدامیک از گزینه های زیر از روش های برآورد مطالبات مشکوک الوصول نیست؟

1. روش های تخمینی
2. درصدی از حساب های دریافتنی
3. روش موردی
4. روش تجزیه سنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. منظور از ارزش متعارف دارایی چیست؟

1. ارزش روز و بازار دارایی
2. بهای تمام شده دارایی منهای استهلاک انباشته
3. ارزش دفتری دارایی منهای استهلاک انباشته
4. ارزش دفتری دارایی به اضافه استهلاک انباشته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدام گزینه صحیح است؟

1. کلیه هزینه‌های عمومی دوایر باید بر مبنای مساحت زیر بنا تسهیم شوند.
2. کلیه هزینه‌های عمومی دوایر باید بر مبنای هزینه‌های مستفیم دوایر تسهیم شوند.
3. هزینه‌های مستقیم دوایر هزینه هایی هستند که نیاز به تسهیم دارند.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. حساب کالای ارسالی با کدام حساب زیر بسته می‌شود؟

1. حساب کالای شعبه
2. خلاصه سود و زیان مرکز
3. حساب دریافتنی
4. خلاصه سود و زیان شعبه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. کدامیک از مشاغل زیر مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند؟

1. بازرگانان
2. صاحبان کارخانه
3. صاحب هتل ها
4. همه ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. خرید از فروشگاه‌هایی که دارای دوایر می‌باشند باعث می‌شود:

1. در وقت صرفه جویی شود.
2. در رفت و آمد صرفه جویی شود.
3. کنترل و نظارت بر دوایر به مراتب ساده‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد.
4. همه‌ی موارد فوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. موسسه احسان یک وسیله نقلیه به بهای 35,000,000 ريال در تاریخ 89/1/1 خریداری نموده است چنانچه ارزش اسقاط آن 12,000,000 ريال برآورد گردد موسسه نرخ استهلاک را 8% بهای تمام شده درنظر گرفته مطلوبست: تعیین مبلغ استهلاک انباشته وسیله نقلیه برای سال مالی منتهی به 89/12/29

1. 12,000,000
2. 2,800,000
3. 1,840,000
4. 3,500,000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. کدام حساب به منزله حساب خلاصه سود و زیان شعبه است؟

1. حساب کالای شعبه
2. حساب موجودی کالا
3. حساب دریافتنی شعبه
4. حساب کالای ارسالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. حساب کالای ارسالی چه نوع حسابی است؟

1. دایمی
2. دارایی
3. حقیقی
4. موقت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. خصوصیات دارایی‌های ثابت غیر مشهود عبارتند از:

1. موجودیت فیزیکی و عینی ندارد.
2. به دو دسته استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر تقسیم می‌شوند.
3. حقوق مالی آن‌ها ارزش اولیه خود را از دست می‌دهد.
4. همه‌ی موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تکمیلی و پیشرفته:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 672 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری