Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای قرار دادن تصویر روی سطوح بیرونی و درونی یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Wire
2. Facet
3. Face map
4. 2-Sided
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟

1. بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.
2. بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.
3. بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .
4. هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟

1. Selection Toggle
2. Selection Lock
3. Group Lock
4. Group Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟

1. ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.
2. دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.
3. پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.
4. دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام ابزار یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموارتر نشان می دهد؟

1. High Light
2. Wire frame
3. Smooth
4. Lit Wire frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس گرد شود؟

1. Chamfer
2. Cross Insert
3. Fillet
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. زاویه دید جلوی لنز دوربین ( میدان دید) که به حسب درجه می باشد چه نام دارد؟

1. Lens
2. FOV
3. Telephoto
4. Environment Range
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. ازكدام فرمان درابزارArray ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنندو با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟

1. Follow
2. Uniform
3. Re-orient
4. Scale
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟

1. Ambient
2. Diffuse
3. Specular
4. Opacity
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. در فرمان alignمیخواهیم محوری راانتخاب کنیمتا موضوعات در امتداد آن محور همتراز شوند انتخاب محور در کدام قسمت انجام میگیرد؟

1. min
2. max
3. center
4. align position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟

1. Show Grid
2. Show Statistics
3. Show FOV
4. Show Safe Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. كدام يك از دستورات زير داراي يك جسم فرعي است؟

1. Extrude
2. Bevel
3. Lathe
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. اگر بخواهیم یک فرمت غیر از Max را به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Open Recent
2. Import
3. Export
4. Publish To DWF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟

1. Clone
2. Align
3. Array
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟

1. Bend
2. Taper
3. Twist
4. Noise
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Shine strength
2. Ambient
3. Soften
4. Face map
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟

1. Configure Paths / File
2. Customize / Viewport Layout
3. Customize / Viewport configuration
4. Customize / Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. ماده ای به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟

1. Slot
2. Material
3. Map
4. Hot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟

1. AVI
2. CIN
3. EPS
4. DWG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران مشخص بايد از كدام حالت استفاده كرد؟

1. Move
2. Rotate
3. Scale
4. Re-Orient
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. کدامیک از اجسام مرکب زیر ، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟

1. Scatter
2. Conform
3. Shape Merge
4. Connect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟

1. Extrude
2. Lathe
3. Loft
4. Bevel
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 25. از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟

1. MultiRes
2. UVW Map
3. Spherify
4. FFD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. تركيب صفحه كليدي نمايFront داخل يك ويوپورت چيست؟

1. Shift + F
2. Alt + F
3. Ctrl + F
4. F
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Divide Evenly
2. Centered
3. End Offset
4. Count
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای ویرایش اشیاء دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

1. Edit Mesh
2. Edit Poly
3. Edit Line
4. Edit Spline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. براي بهم ريختن يك جسم از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود?

1. Uniform
2. Squash
3. Non-Uniform
4. Translate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. در تکنیک extrudeکدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در انتهای آن؟

1. amount
2. segment
3. capping
4. output
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای انتخاب نمای عقب کدام کلید به کار میرود؟

1. F
2. K
3. B
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟

1. باریک کردن موضوع
2. تغییر مقیاس موضوع
3. پخ زدن موضوع
4. چرخاندن و پیچاندن موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟

1. Light Tracer
2. Light lister
3. Light View
4. Light Management
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟

1. Axis
2. Chamfer
3. Segment
4. Fillet
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟

1. Ping Pong
2. Real Time
3. Forward
4. Reverse
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. مشاهده سلسله مراتب Link در كدام پنجره امكان پذير است؟

1. Hierarchy
2. Schematic View
3. Track View
4. Display
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی