تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. براي بهم ريختن يك جسم از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود?

1. Uniform
2. Squash
3. Non-Uniform
4. Translate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. براي وصل يك جسم به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟

1. Weld
2. Divide
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. از کدام گزینه active viewport only فعال باشد ،انیمیشن در کدام نما نشان داده خواهد شد؟

1. هر 4 نما
2. نمای perspecive
3. نمای جاری
4. نمای دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که نوک تیز باشد چه نام دارد؟

1. Corner
2. Smooth
3. Bezier
4. Smooth+ Bezier
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟

1. Fog
2. Volume light
3. Patch
4. Snow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است.

1. Modeling
2. Light
3. Material
4. Render
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟

1. Configure Paths / File
2. Customize / Viewport Layout
3. Customize / Viewport configuration
4. Customize / Layout
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. در تابع Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Spline
2. Vertex
3. Segment
4. Face
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. تعداد دفعات تکرار شدن یک نقش یا map بر روی جسم از کدام گزینه است؟

1. Offset
2. Texture
3. Tiling
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 13. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. براي ساختن يك آرايه عكس فوري از يك جسم در حال حركت از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Mirror
2. Snapshot
3. Array
4. Spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Length
2. Width
3. Corner Radius
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدام گزینه به معنای خاصیت خود نور دهی میباشد؟

1. Shininess
2. self-illumination
3. opacity
4. filter
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟

1. Selection Toggle
2. Selection Lock
3. Group Lock
4. Group Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟

1. Assembly
2. Open
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما بكار ميرود؟

1. G
2. Alt+ G
3. Ctrl+ G
4. Shift + G
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. كدام يك از ابزارهاي كنترلي ويوپورت زير در نماي پرسپكتيو با نماهاي عمود بر صفحه تفاوت دارد؟

1. Arc
2. Pan
3. Field Of View
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟

1. Align
2. Clone
3. Mirror
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. اگر میخواهید شعله های ایجاد شده شباهت زیادی

1. regularity برابر یک
2. regularity برابر صفر
3. densityبرابر یک
4. densityبرابر صفر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 23. كدام يك از اجسام زير مجازي است؟

1. Teapot
2. Box
3. Dummy
4. Virtual
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟

1. Cut
2. Copy
3. HOLD
4. FETCH
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد?

1. Union
2. Intersection
3. Subtraction
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. تفاوت ZOOMوpan در چیست؟

1. zoom در جهت محور x و pan در جهت محورzانجام میشود
2. zoom در جهت محور z و pan در جهت محورx yانجام میشود
3. zoom در جهت3 محور و pan در جهت محورx yانجام میشود
4. zoom و pan تفاوتی ندارند
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. مشاهده سلسله مراتب Link در كدام پنجره امكان پذير است؟

1. Hierarchy
2. Schematic View
3. Track View
4. Display
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟

1. دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.
2. برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.
3. دوربین Free برای انیمیت به کار می رود.
4. در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 29. اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟

1. Show Grid
2. Show Statistics
3. Show FOV
4. Show Safe Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدام ماده به حالت ترکیبی بوده و بیشتر روی سطح براق جسم تمرکز دارد؟

1. Ink 'n Paint
2. Shellac
3. Double sided
4. Top / Bottom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. برای انتخاب نمای عقب کدام کلید به کار میرود؟

1. F
2. K
3. B
4. C
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Transformation
2. Self illumation
3. Opacity
4. Light Advanced
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. براي دوخطه كردن يك اسپلاين از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟

1. Extrude
2. Chamfer
3. Cycle
4. Outline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. گزینه Refine در فرمان Edit Spline برای جه کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. گره ای را در موقعیت دلخواهی از شکل اضافه می کند.
2. یک گره را به دو گره تبدیل می کند.
3. چندین گره را توسط خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می کند.
4. شکل را بصورت بسته رسم میکند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟

1. Bend
2. Edit spline
3. Taper
4. Edit mesh
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش استفاده مي شود؟

1. Slice
2. Slice Plane
3. Delete
4. Divide
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای قرار دادن تصویر روی سطوح بیرونی و درونی یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Wire
2. Facet
3. Face map
4. 2-Sided
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. در ابزار rotate گیره های چپ و راست برای دوران موضوع حل محور .....به کار میرود؟

1. محورx
2. محورy
3. محورz
4. همه محورها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. رای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Auto Backup
2. Customize
3. Configure Paths
4. View Paths
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. براي اضافه كردن يك يا چند جسم به مجموعه منتخب نامگذاري شده مي توان از دستور……… استفاده كرد.

1. Intersection
2. Subtract
3. Attach
4. Add
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی