Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون تری دی مکس (3DS Max)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین تری دی مکس (3DS Max)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در تابع Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

1. Spline
2. Vertex
3. Segment
4. Face
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. اگر بخواهیم یک فرمت غیر از Max را به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. Open Recent
2. Import
3. Export
4. Publish To DWF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟

1. Explode
2. Attach
3. Ungroup
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما بكار ميرود؟

1. G
2. Alt+ G
3. Ctrl+ G
4. Shift + G
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟

1. AVI
2. CIN
3. EPS
4. DWG
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. کدامیک از اجسام مرکب زیر ، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟

1. Scatter
2. Conform
3. Shape Merge
4. Connect
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟

1. Fog
2. Volume light
3. Patch
4. Snow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. فرمان rectangleبرای رسم کدام شکل کاربرد دارد؟

1. مکعب
2. مستطیل
3. لوزی
4. چند ضلعی متنظم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك اسپیلاين مركب انجام مي دهد؟

1. Union
2. Trim
3. Intersection
4. Boolean
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. از کدام گزینه active viewport only فعال باشد ،انیمیشن در کدام نما نشان داده خواهد شد؟

1. هر 4 نما
2. نمای perspecive
3. نمای جاری
4. نمای دوربین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟

1. Light Tracer
2. Light lister
3. Light View
4. Light Management
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟

1. Copy
2. Reference
3. Instance
4. Pivot
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. براي وصل يك جسم به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟

1. Weld
2. Divide
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 14. برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟

1. Ambient
2. Animate
3. Fire ball
4. Position ranges
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 15. اگر میخواهید snapبر روی خطوط شطرنجی و شبکه ای موجود در صحنه تاثیر داشته باشد کدام گزینه را به کار میبرید؟

1. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب vertex
2. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب edge
3. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب grid
4. کلیک راست ماوس بر روی snap و انتخاب gride spacing
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. براي ارتفاع دادنSpline چه دستوري كاربرد دارد؟

1. Bevel
2. Lathe
3. Extrude
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟

1. اریب کردن گوشه ها
2. انحنای گوشه ها
3. چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
4. تنظیم حالت محیطی یا محاطی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 18. از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش استفاده مي شود؟

1. Slice
2. Slice Plane
3. Delete
4. Divide
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟

1. دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.
2. برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.
3. دوربین Free برای انیمیت به کار می رود.
4. در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. می خواهیم دستوری روی موضوع پیاده کنیم تا تحت ویرایش یا اصلاح قرار نگیرد?

1. Hide
2. Hide by hit
3. Freeze
4. Unfreeze
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. در یک شکل نقطه ای که از تقاطع دو یا چند خط به دست می آید چه نام دارد؟

1. polyline
2. segment
3. edge
4. vertex
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای آنکه کل فریم های موجود رندر گرفته شود کدام حالت استفاده می شود؟

1. Single
2. Active Time Segment
3. Range
4. Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. در هنگام select object کدام گزینه برای ترکیب دو فیلتر به کار میرود؟

1. crossing
2. window
3. cameras
4. combos
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 24. در فرمان lineکدام پارامتر باعث میشود که بسته به انحنا یاشیب منحنی تعداد قطعات بین دو گره به مقتضی کم یا زیاد شود؟

1. steps
2. renderable
3. drag type
4. adaptive
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Divide Evenly
2. Centered
3. End Offset
4. Count
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 26. برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Length
2. Width
3. Corner Radius
4. Smooth
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟

1. Assembly
2. Open
3. Attach
4. Detach
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟

1. Show Grid
2. Show Statistics
3. Show FOV
4. Show Safe Frame
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 29. در فرمان alignمیخواهیم محوری راانتخاب کنیمتا موضوعات در امتداد آن محور همتراز شوند انتخاب محور در کدام قسمت انجام میگیرد؟

1. min
2. max
3. center
4. align position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

1. View port Configuration
2. Rendering / Environment
3. Disable Texture
4. Rendering /Track View
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 31. برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+P
2. Shift+W
3. Alt+P
4. P
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. برای ویرایش اشیاء دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

1. Edit Mesh
2. Edit Poly
3. Edit Line
4. Edit Spline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟

1. باریک کردن موضوع
2. تغییر مقیاس موضوع
3. پخ زدن موضوع
4. چرخاندن و پیچاندن موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. در تکنیک extrudeکدام پارامتر باعث میشود که شکل مقطع در ابتدای آن قرار داشته باشد یا در انتهای آن؟

1. amount
2. segment
3. capping
4. output
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 35. برای تغییر Frame Mode به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟

1. Snap Toggle
2. Next Frame Key
3. Current Frame
4. Key Mode Toggle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟

1. Rectangle
2. Line
3. Circle
4. Text
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 37. براي اضافه كردن يك يا چند جسم به مجموعه منتخب نامگذاري شده مي توان از دستور……… استفاده كرد.

1. Intersection
2. Subtract
3. Attach
4. Add
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟

1. ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.
2. دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.
3. پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.
4. دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟

1. Decay
2. Strength
3. Planner
4. Conform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. كدام يك از دستورات زير داراي يك جسم فرعي است؟

1. Extrude
2. Bevel
3. Lathe
4. Bend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون تری دی مکس (3DS Max):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 120 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی