تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین صنعتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام گزینه نمونه یک هزینه ثابت می‌باشد؟

1. هزینه استهلاک ساختمان
2. هزینه بیمه ماشین‌آلات کارخانه
3. هزینه استهلاک ماشین‌آلات تولید بر مبنای تعداد تولید
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. در تسهیم ثانویه از روش مستقیم، اولویت با کدام دایره خدماتی است؟

1. هزینه کمتری دارد.
2. بیشترین سرویس را می‌دهد.
3. هزینه بیشتری دارد.
4. فرقی نمی‌کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. عوامل ایجاد هزینه تولید کدامند؟

1. مواد
2. دستمزد
3. سربار
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. گردش بدهکار حساب بانک 120000 و گردش بستانکار 50000 باشد مانده بانک چقدر است ؟

1. 170000 بدهکار
2. 170000 بستانکار
3. 70000 بدهکار
4. 70000 بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 5. ثبت زیر مربوط به کدام گزینه است؟ حساب کنترل مواد بدهکار/حساب کالای در جریان ساخت بستانکار

1. ارسال مواد به خط تولید
2. برگشت کالای در جریان ساخت به مواد خام
3. برگشت مواد خام به فروشنده
4. برگشت مواد از خط تولید
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 6. نام دیگر سر بار ساخت چیست ؟

1. سربار ساخت
2. هزینه های غیر مستقیم
3. هزینه های ثابت
4. هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. منظور از سربار واقعی .....

1. مبلغی است که در طی دوره پیش‌بینی شده است.
2. مبلغی است که مدیران در نظر می‌گیرند.
3. هزینه حقوق کارگران
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 8. با توجه به اطلاعات زیر سود ویژه را حساب کنید: فروش 5.000.000 ريال/بهای تمام شده کالای فروش رفته 1.000.000 ريال/هزینه عملیاتی 500.000 ريال

1. 4.500.000 ريال
2. 4.000.000 ريال
3. 3.500.000 ريال
4. 5.400.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. گزارشات درون سازمانی به منظور ارائه به کدام گروه تهیه می‌گردد؟

1. صاحبان سرمایه
2. حسابرسی خارجی
3. مدیران
4. دولت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 10. پس از فروش کالای ساخته شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته در پایان دوره به چه حسابی انتقال می‌یابد؟

1. خلاصه حساب سود و زیان
2. موجودی کالای ساخته شده
3. حساب کالای در جریان ساخت
4. سرمایه پایان دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. کدامیک از هزینه‌های زیر سربار نمی‌باشد؟

1. هزینه‌های استهلاک ساختمان
2. هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما
3. هزینه اجاره ساختمان
4. هزینه مواد مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 12. هدف از حسابداری بهای تمام شده کدام مورد است؟

1. تنظیم صورت های مالی اساسی
2. کمک به امر برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری
3. تعیین قیمت تمام شده محصول
4. تعیین قیمت تمام شده خدمات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. هدف از طراحی روش هزینه‌یابی مرحله‌ای چه می‌باشد؟

1. جمع‌آوری هزینه‌های مواد / دستمزد / سربار هر مرحله توسط همان مرحله
2. محاسبه بهای تمام شده یک واحد ساخته شده در هر مرحله
3. تخصیص هزینه‌های کالای در جریان ساخت پایان دوره
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. در کدامیک از گزینه‌های زیر هزینه‌یابی سفارش کار، کاربرد دارد؟

1. ایران خودرو
2. کفش ملی
3. کشتی سازی کارون
4. لوازم التحریر نوین
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. مانده‌ی حساب اصلاح مواد بابت مابه التفاوت مبلغ مواد برگشت شده به فروشنده و مبلغ برگشت داده شده از حساب کنترل مواد به کدام حساب زیر بسته می‌شود؟

1. حساب خلاصه سود و زیان
2. حساب تعدیل هزینه تهیه مواد
3. حساب کسر و اضافات انبار
4. حساب کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. به ازای کسری موجودی مواد کدام حساب بستانکار می‌شود؟

1. حساب کنترل کالای رد جریان ساخت
2. حساب کنترل مواد
3. خلاصه سود وزیان
4. حساب کسری یا اضافات انبار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 17. انبار در مقابل دریافت حواله انبار چه اقدامی می‌نماید؟

1. اقدام به صدور مواد می‌نماید.
2. گزارش مواد ناباب تهیه می‌نماید.
3. تقاضای خرید تهیه می‌نماید.
4. هیچ کدام از موارد فوق صورت نمی‌پذیرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. اگر دستمزد مستقیم 3.000.000 ريال باشد و سربار معادل 110% دستمزد مستقیم جذب شود، سربار جذب شده چند ريال خواهد بود؟

1. 3.000.000 ريال
2. 3.300.000 ريال
3. 7.000.000 ريال
4. 6.600.000 ريال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدامیک از گزینه‌های زیر جزء کسورات توافقی حقوق و دستمزد است؟

1. اجرائیات
2. بیمه
3. مساعده
4. مالیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. حساب دفاتر کارخانه و مرکز شرکت تولیدی آزمایش به صورت جداگانه نگهداری می‌شود مقدار 2.500.000 ريال مواد غیر مستقیم به خط تولید ارسال می‌شود کدام گزینه با ثبت رویداد مالی فوق صحیح خواهد بود؟

1. در دفاتر اداره مرکزی ثبتی انجام نخواهد شد.
2. در دفاتر کارخانه ثبتی انجام نخواهد شد.
3. در دفاتر مرکز حساب کنترل سربار 2.500.000 ريال بدهکار/حساب کنترل مواد 2.500.000 بستانکار
4. در دفاتر کارخانه حساب دفاتر مالی 2.500.000 ريال بدهکار/حساب کنترل مواد 2.500.000 ريال بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. مسئولیت نگهداری موجودی های جنسی از وظایف کدام دایره است؟

1. انبار
2. دایره فروش
3. دایره خرید
4. حسابداری صنعتی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. چنانچه بین برگشت مواد به فروشنده و کنترل مواد اختلافی باشد آن را به چه حسابی منتقل می‌کنیم؟

1. کالای در جریان ساخت
2. کنترل مواد
3. اصلاح مواد
4. حساب‌های پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. شرکتی اقدام به تولید 4000 واحد کالا نموده است که در پایان دوره مالی 3000 واحد کالا تکمیل و به انبار منتقل شده 1000 واحد کالای در جریان ساخت از نظر مواد 100 درصد تکمیل و از لحاظ دستمزد و سربار 50 درصد تکمیل باشد. معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد کدام گزینه است؟

1. 4000
2. 3000
3. 3500
4. 1000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. سربار پیش‌بینی بر چه اساس به حساب کالای در جریان ساخت انتقال خواهد یافت؟

1. نرخ جذب سربار
2. برآورد مدیریت
3. تحقق سربار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. مدت دریافت مواد معینی بین 20-14 روز است و مقدار مواد مصرفی روزانه 26-20 کیلوگرم است. حداقل موادی که باید در انبار موجود باشد، چند کیلوگرم است؟

1. 240
2. 129
3. 520
4. 400
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. هنگام برگشت مواد به فروشنده در روش هزینه‌یابی سفارش کار چه ثبتی بدهکار می‌شود؟

1. حساب‌های پرداختی
2. بانک
3. کنترل مواد
4. کالا در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 27. به ازای کسر موجودی مواد کدام حساب بدهکار می شود؟

1. حساب کنترل کالای در جریان ساخت
2. حساب کنترل مواد
3. خلاصه سود و زیان
4. حساب کسری و اضافات انبار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کدام گزینه از انواع ضایعات نمی‌باشد؟

1. ضایعات عادی
2. ضایعات غیر عادی
3. ضایعات غیر قابل جبران
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. اختلاف سربار جذب شده و سربار واقعی هر دایره تولیدی چه نامیده می‌شود؟

1. سربار پیش‌بینی شده
2. کسر جذب سربار
3. اضافه جذب سربار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. ایجاد روش‌های کنترل هزینه و ارزیابی موجودی‌ها، جزء وظایف کدامیک از شاخه‌های حسابداری است؟

1. حسابداری دولتی
2. حسابداری بهای تمام شده
3. حسابرسی
4. حسابداری مالی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. اگر روش موسسه‌ای در ارسال مواد لایفو باشد درآن صورت موجودی پایان دوره مواد:

1. از آخرین خریدها می‌باشد.
2. از موجودی اول دوره و اولین خریدها می‌باشد.
3. به قیمت آخر دوره نزدیک است.
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 32. اگر سربار واقعی از سربار جذب شده دایره تولیدی بیشتر باشد حساب کنترل سربار ساخت مانده ............... خواهد داشت.

1. بستانکار
2. متوازن
3. بدهکار
4. هیچ کدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در موسسات تولیدی که از دفاتر مرکز و کارخانه استفاده می‌کنند زمانی که کالایی در کارخانه ساخته می‌شود چه حسابی در دفاتر کارخانه بستانکار می‌شود؟

1. کالای در جریان ساخت
2. کالای ساخته شده
3. کنترل مواد
4. سربار ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. مبنای مناسب برای تسهیم هزینه غذاخوری در یک شرکت تولیدی چیست؟

1. تعداد کارکنان
2. بیمه کارکنان
3. مساحت زیربنا
4. ساعت کار پرسنل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. چنانچه مواد خریداری شده به فروشنده برگشت داده شود و طبق روش‌های ارزیابی اختلافی وجود داشته باشد در چه حسابی این اختلاف منعکس می‌شود؟

1. کالای در جریان ساخت
2. کنترل مواد
3. برگشت از خرید
4. اصلاح مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. مواد مصرف شده تولید از کدامیک از فرمول‌های زیر به دست می‌آید؟

1. موجودی مواد آخر دوره-خرید=مواد مصرف شده تولید
2. موجودی مواد آخر دوره-خرید خالص+موجودی مواد اول دوره=مواد مصرف شده تولید
3. موجودی آخر دوره+موجودی اول دوره=مواد مصرف شده تولید
4. موجودی آخر دوره+ خرید خالص=مواد مصرف شده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. مواد اولیه و دستمزد تولیدی، در کدامیک از طبقات زیر قرار می گیرند؟

1. هزینه متغیر مستقیم
2. هزینه ثابت مستقیم
3. هزینه متغیر غیر مستقیم
4. هزینه ثابت غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. مهم‌ترین کاربرد حسابداری بهای تمام شده کدام است؟

1. محاسبه هزینه سفارش یا فروش 1 تن کالای خریداری شده یا فروش رفته
2. محاسبه هزینه آموزش یک دانش‌آموز برای گذراندن یک واحد درسی
3. محاسبه بهای تمام شده محصولات ساخته شده در موسسات تولیدی
4. محاسبه هزینه حمل و نقل یک تن بار در موسسات حمل و نقل
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فریند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل گردد اصطلاحا می‌گویند.........

1. سربار
2. مواد اولیه
3. تولید
4. کالای در جریان ساخت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. به ازای برگشت مواد به انبار کدام حساب بدهکار می‌شود؟

1. صندوق یا بانک
2. حساب اصلاح مواد
3. حساب کنترل کالای در جریان ساخت
4. حساب کنترل مواد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون صنعتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1019 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری