Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون مقدماتی
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. سررسید سفته سه ماهه که تاریخ صدور آن 89/6/10 می‌باشد کدامیک از موارد زیر است؟

1. 89/8/10
2. 89/1/30
3. 89/9/30
4. 89/9/10
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. سفته ای 50 روزه در تاریخ 89/5/26 صادر شده سررسید آن کدام مورد است؟

1. 89/7/13
2. 89/7/14
3. 89/7/15
4. 89/8/15
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدامیک از گزینه‌های زیر جز سند حسابداری نیست؟

1. تاریخ
2. پیوست
3. شماره فاکتور
4. ستون بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. در روش(نگهداری دائمی)حساب موجودی کالا در بدهکار کدام حساب زیر ثبت می شود؟

1. حساب خرید
2. حساب موجودی کالا
3. حساب فروش
4. حساب کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. کدامیک از موارد زیر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برون سازمانی است؟

1. هیات مدیره
2. سرمایه گذاران
3. مدیرعامل
4. مدیراجرایی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 6. از کالای فروش رفته به طور نسیه،000/400آن به علت عیب و نقص برگشت داده شد کدام حساب بستانکار میشود؟

1. برگشت از فروش و تخفیفات
2. بدهکاران
3. صندوق
4. تخفیفات نقدی فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. خرید کالا000/200/5 که در این معامله 10% تخفیف توافقی در نظر گرفته شد. در این معامله کدام حساب بدهکار میشود؟

1. خرید کالا 000/200/5
2. خرید کالا000/680/4
3. صندوق000/200/5
4. صندوق 000/680/4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. اگر مانده حساب صندوق 3000000 ریال باشد ولی موجودی واقعی صندوق 2910000 ریال باشد.

1. باید حساب صندوق 90000 ریال بدهکار شود.
2. باید حساب صندوق 90000 ریال بستانکار شود.
3. باید حساب کسر و فزونی صندوق 90000 بستانکار شود.
4. باید حساب کسر و فزونی صندوق 100000 ریال بدهکار شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. برای تهیه صورت مغایرت بانکی کدامیک از اقلام زیر از مانده طبق دفاتر موسسه کسر می‌شود؟

1. سپرده بین راهی
2. کارمزد بانکی
3. واریزی مشتریان
4. اعلامیه بین راهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. شناخت حقوق پرداختی در جهت رعایت:

1. اصل بهای تمام شده
2. اصل محافظه کاری است
3. اصل شناخت هزینه است
4. اصل تطابق هزینه ها و درآمد ها می باشد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. کدامیک از رویدادهای زیر هزینه محسوب می شود؟

1. بازپرداخت وام
2. پرداخت طلب مشتریان
3. پرداخت آب بها
4. خرید نقدی اثاثه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدامیک از تخفیفات زیر برای تشویق خریداران به پرداخت بدهی زودتر از موعد تعیین شده داده می‌شود؟

1. تخفیف تجاری
2. تخفیف غیرتجاری
3. تخفیف نقدی
4. تخفیف توافقی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. هزینه‌های هر دوره باید از درآمد همان دوره مالی که ایجاد آن موثر بوده کسر گردد؟

1. اصل تحقق درآمد
2. اصل تطابق
3. اصلاح پیش پرداخت
4. اصل ایجاد درآمد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. برای تهیه صورت مغایرت بانکی کدامیک از اقلام زیر به مانده حساب طبق دفاتر شرکت اضافه می‌شود؟

1. کارمزد بانکی
2. چک های معوق
3. وجوه واریزی توسط دیگران به بانک
4. 2 و 3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. حساب هزینه...

1. ماهیت بدهکار دارد
2. ماهیت بستانکار دارد
3. یک حساب دائمی است
4. در ترازنامه از سرمایه کسر می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 16. در کدام روش ارزیابی موجودی کالا مبلغ موجودی پایان دوره جدیدترین و آخرین قیمت های خرید دوره می باشد؟

1. اولین صادره از اولین وارده
2. میانگین موزون
3. اولین صادره از آخرین وارده
4. شناسایی ویژه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. موجودی ملزومات شرکت دلتا در ابتدای سال مالی برابر با 2300000 ریال و در پایان سال مالی برابر با 300000 ریال می باشد.هزینه ملزومات مصرفی برابر است با:

1. 2600000 ریال
2. 300000 ریال
3. 2300000 ریال
4. 2000000 ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. اگر موجودی صندوق 600000ریال نزد صندوقدار باشد و حساب صندوق دردفاتر 650000ریال باشد کدامیک از ثبت های زیر برای اصلاح باید صورت گیرد؟

1. کسر و فزونی صندوق50000-صندوق50000
2. کسر و فزونی صندوق600000-صندوق600000
3. صندوق650000-کسر و فزونی صندوق650000
4. صندوق50000-کسر و فزونی صندوق50000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. بر اساس کدام فرض حسابداری آثار معاملات و عملیات مالی در زمان وقوع اعم از اینکه وجهی بابت آن دریافت یا پرداخت شده یا نشده باشد در حساب‌ها ثبت می‌شود؟

1. فرض تعهدی
2. فرض دوره مالی
3. فرض تداوم فعالیت
4. فرض تفکیک شخصیت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 20. در تاریخ 30/8/84 مبلغ1800000 ریال بابت حق بیمه 6 ماهه پرداخت شده است مانده حساب پیش پرداخت بیمه در 1/1/85 چند ریال است?

1. 300000
2. 600000
3. 1200000
4. 5400000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. در ثبت اصلاحی مربوط به موجودی کالای اول دوره چه حسابی بدهکار می‌شود؟

1. موجودی کالای اول دوره
2. خلاصه سود و زیان
3. موجودی کالای پایان دوره
4. قیمت تمام شده کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 22. کدامیک از موسسات زیر بازرگانی است؟

1. هنرستان فنی
2. کارخانه خوش نوش
3. مدرسه غیرانتفاعی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. چنانچه برداشت نقدی صاحب موسسه به حساب هزینه حقوق منظور شود این اشتباه موجب چه تغییری می‌شود؟

1. سرمایه بیش از واقع گزارش می شود.
2. بدهی کمتر از واقع گزارش می شود.
3. سود بیشتر از واقع گزارش می شود.
4. دارایی کمتر از واقع گزارش می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. برای افتتاح حساب دارایی در ابتدای دوره......

1. تراز افتتاحیه بدهکار می شود
2. تراز اختتامیه بستانکار می شود
3. تراز افتتاحیه بستانکار می شود
4. تراز اختتامیه بدهکار می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. شرکت آلفا مبلغ 120000 ریال برای 3 ماه از آقای بهمنی به عنوان قرض الحسنه دریافت کرد. در این حالت حسابدار شرکت چه حسابی را بستانکار می کند؟

1. حساب های دریافتنی
2. حساب های پرداختنی
3. برداشت
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. کدام گزینه به عنوان گزارش ها و صورت های مالی شناخته می شود؟

1. صورتحساب سود و زیان
2. صورت سرمایه
3. ترازنامه
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. ضرورت استفاده از دفترمعین بانک ها چیست؟

1. هنگامی که گردش وجوه نقد زیاد باشد.
2. زمانی که برای سهولت کار حساب بانک در دفترکل ایجاد نشده باشد.
3. حجم فروش های نقدی زیاد باشد.
4. هنگامی که حساب های بانکی متعددی داشته باشیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 28. کلیه حساب های قابل درج در ترازنامه.......هستند و با حساب واسطه ......بسته می شود.

1. دائمی-تراز اختتامی
2. دائمی-خلاصه سود و زیان
3. موقت-خلاصه سود و زیان
4. موقت-تراز اختتامی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. کدام گزینه از اصول حسابداری نیست؟

1. اصل بهای تمام شده
2. اصل استاندارد بودن واحد پول
3. اصل مقابله هزینه با درآمد
4. اصل افشا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. کدامیک از تخفیفات در حساب ها ثبت می شود؟

1. تجاری
2. توافقی
3. نقدی
4. اجباری
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. دریافت وام از طرفی باعث افزایش......و از طرفی باعث افزایش .......می‌شود.

1. درآمد-بدهی
2. بدهی-سرمایه
3. دارایی-دارایی
4. دارایی-بدهی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 32. کدام گزینه نادرست است؟

1. حساب موجودی کالا در روش نگهداری ادواری یک حساب فعال است
2. موجودی کالا در پایان دوره در روش ادواری نیاز به ارزیابی دارد
3. در روش دائمی هنگام خرید حساب موجودی کالا بدهکار می شود
4. در روش دائمی هنگام فروش کالا حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 33. کدامیک از حساب های زیر جز حساب های موقت است؟

1. اثاثه
2. بستانکاران
3. برداشت
4. بدهکاران
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 34. خرید نسیه اثاثه موجب افزایش یک دارایی و ....

1. افزایش سرمایه می‌شود.
2. افزایش یک بدهی می‌شود.
3. کاهش یک دارایی می‌شود.
4. کاهش یک بدهی می‌شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 35. دریافت وام از بانک موجب می شود:

1. بدهی افزایش و سرمایه کاهش یابد
2. دارایی و بدهی افزایش یابد
3. بدهی و سرمایه افزایش یابد
4. دارایی کاهش و سرمایه افزایش یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. حسابداری تعهدی مبتنی برکدام اصول حسابداری می‌باشد؟

1. احتیاط
2. بهای تمام شده
3. تطابق
4. خلاصه سود و زیان
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 37. کدامیک از موسسات زیر بازرگانی می باشد؟

1. بیمارستانها
2. موسسات آموزشی
3. ایران خودرو
4. فروشگاه اتکا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. کدام گزینه معرف شخصیت حقیقی است؟

1. موسسه البرز
2. بیمارستان شفا
3. شرکت کوروش
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. سرمایه یک شرکت 20000000 ریال می باشد و بدهی آن 1/4 سرمایه دارایی شرکت چقدر است؟

1. 15000000
2. 20000000
3. 5000000
4. 25000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 40. کدام گزینه معرف شخصیت حقیقی می باشد؟

1. شرکت تلاش
2. هنرستان فنی
3. آقای الوندی
4. فروشگاه رفاه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری