تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین مقدماتی» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در کاربرگ کدام ستون بدهکار و بستانکار مانده یکسان ندارد؟

1. ترازآزمایشی
2. اصلاحات
3. سود و زیان
4. ترازنامه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 2. در نوشتن صورت های مالی کدام گزینه صحیح است؟

1. نام شرکت-تاریخ-نام صورتحساب
2. نام صورتحساب-نام شرکت-تاریخ
3. نام شرکت-نام صورتحساب-تاریخ
4. نام صورتحساب-تاریخ-نام شرکت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 3. محصول نهایی سیستم حسابداری ......... می‌باشد.

1. سیستماتیک شدن عملیات
2. گزارش های مالی
3. تربیت مدیران
4. گزارشات درون سازمانی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 4. کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی که در دفاتر دارنده حساب ثبت نشده است در صورت مغایرات بانکی چگونه عمل می‌شود؟

1. به روی مانده بانک در دفاتر موسسه اضافه می‌شود.
2. به روی مانده صورتحساب ارسالی بانک اضافه می‌شود.
3. از مانده صورتحساب ارسالی بانک کسر می‌گردد.
4. از مانده صورتحساب در دفاتر موسسه کسر می‌گردد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. کدام گزینه در ارتباط با بدهکاران صحیح است؟

1. با ثبت بستانکار افزایش می یابد
2. ماهیت بستانکار دارد
3. ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بدهکار افزایش می یابد
4. ماهیت بدهکار دارد و با ثبت بستانکار افزایش می یابد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 6. در روش ثبت موجودی ها به روش دائمی چه حسابی نگهداری می گردد؟

1. خرید
2. فروش
3. موجودی کالا
4. موجودی دارایی ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. در روش تنخواه گردان متغير، هنگام ارائه اسنادهزينه توسط مسئول تنخواه كدام حساب بستانكار مي شود؟

1. بانك
2. تنخواه گردان
3. هزينه
4. صندوق
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. خرید نسیه اثاثه در موسسات خدماتی چه تاثیری بر معادله حسابداری می گذارد؟

1. دارایی و بدهی را افزایش می دهد
2. دارایی و بدهی را کاهش می دهد
3. دارایی را افزایش و بدهی را کاهش می دهد
4. دارایی را کاهش و بدهی را افزایش می دهد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 9. حساب اعتبارات اسنادی در پایان به چه حسابی بسته می شود؟

1. اعتبارات اسنادی
2. صندوق
3. خلاصه سود و زیان
4. حساب موجودی کالا یا حساب خرید کالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. سرمایه یک شرکت 20000000 ریال می باشد و بدهی آن 1/4 سرمایه دارایی شرکت چقدر است؟

1. 15000000
2. 20000000
3. 5000000
4. 25000000
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 11. بابت صدور سفته تضمینی کدام حساب بدهکار می شود؟

1. اسناد دریافتنی
2. حسابهای انتظامی
3. طرف حسابهای انتظامی
4. اسناد پرداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. تعویض سفته قدیم به سفته جدید در دفاتر دریافت کننده سفته چه ثبتی دارد؟

1. اسناد دریافتی جدید(بد)-اسناد دریافتی قدیم(بس)
2. اسناد دریافتی قدیم(بد)-اسناد دریافتی جدید(بس)
3. اسناد پرداختی جدید(بد)-اسناد پرداختی جدید(بس)
4. اسناد پرداختی قدیم(بد)-اسناد پرداختی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. فعالترین حساب مربوط به خرید و فروش در روش ثبت دایمی کدام است؟

1. فروش
2. موجودی کالا
3. برگشت از فروش
4. بهای تمام شده کالای فروش رفته
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1. هر دریافتی درآمد است.
2. هر پرداختی هزینه است.
3. خدمات ارائه نشده که وجه آن دریافت نشده درآمد نیست.
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. سرمایه یک واحد اقتصادی 14000000ریال و بدهی آن 8000000ریال می باشد میزان دارایی این واحد اقتصادی برابر است با...

1. 6000000ریال
2. 15000000ریال
3. 22000000ریال
4. 8000000ریال
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 16. کدامیک از موارد زیر از اسناد مثبته نیست؟

1. دفترکل
2. فاکتورخرید
3. قبض تلفن
4. قبض آب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. بابت طلب خود سفته ای اخذ نموده ایم چه حسابی بستانکار می گردد؟

1. بدهکاران
2. بستانکاران
3. اسناد دریافتی
4. اسناد پداختنی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. بهای تمام شده کالای آماده به فروش عبارت است از:

1. بهای تمام شده کالای خریداری شده+موجودی اول دوره
2. بهای تمام شده کالای خریداری شده-موجودی اول دوره
3. بهای تمام شده کالای خریداری شده+موجودی پایان دوره
4. بهای تمام شده کالای خریداری شده-موجودی پایان دوره
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 19. برگشت از خرید و تخفیفات و برگشت از فروش و تخفیفات جز حساب های .....هستند.

1. موقت-دائمی
2. دائمی-دائمی
3. موقت-موقت
4. دائمی-موقت
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 20. کدامیک از حساب‌های زیر جز حساب‌های موقت محسوب می‌شود؟

1. حساب های پرداختنی
2. درآمد
3. حساب های دریافتنی
4. سرمایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. معادله اصلی حسابداری کدام است؟

1. سرمایه=دارایی+بدهی
2. بدهی=دارایی+سرمایه
3. دارایی=بدهی+سرمایه
4. دارایی=بدهی+هزینه ها
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 22. کدام گزینه در رابطه با روش fifo صحیح است؟

1. اولین وارده از آخرین صادره
2. آخرین صادره از اولین وارده
3. اولین صادره از اولین وارده
4. اولین صادره از آخرین وارده
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. ماهیت حسابهای برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی فروش به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

1. بستانکار-بستانکار
2. بدهکار-بستانکار
3. بدهکار-بدهکار
4. بستانکار-بدهکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. معادل یکصد هزار ریال کالا به طور نسیه فروخته شد و کل آن برگشت داده شد چه حسابی بدهکار می‌شود؟

1. فروش
2. بدهکاران
3. برگشت از فروش و ت
4. ت.ن فروش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 25. کدام گزینه در مورد کاربرگ صحیح است؟

1. اقلام سود و زیان از تراز آزمایشی انتقال می یابند.
2. اقلام سود و زیان از ستون اصلاحات انتقال می یابند.
3. اقلام ستون سود و زیان از ستون تراز آزمایشی اصلاح شده انتقال می یابند.
4. اقلام سود و زیان از ستون ترازنامه انتقال می یابند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. کدامیک از معاملات زیر موجب بدهکار شدن یک حساب بدهی و بستانکار شدن یک حساب دارایی می شود؟

1. خرید نقدی آپارتمان
2. دریافت طلب
3. پرداخت بدهی
4. خرید نسیه اثاثیه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. در موسسه ظفر هزینه حقوق پایان دوره مانده های معادل 5000000ریال داشت حقوق ثبت و پرداخت نشده در پایان دوره 400000ریال می باشد ثبت اصلاحی کدام لازم است؟

1. هزینه حقوق 400000بدهکار-حقوق پرداختنی 400000بستانکار
2. هزینه حقوق 5400000بدهکار-صندوق5400000بستانکار
3. هزینه حقوق 400000بدهکار-صندوق 400000بستانکار
4. هزینه حقوق 5400000بدهکار-حقوق پرداختنی5400000بستانکار
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. پرداخت مبالغی بابت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد در یک حساب......به نام......ثبت می‌گردد.

1. دارایی-پیش پرداخت هزینه
2. دارایی-درآمد
3. دارایی-پیش دریافت درآمد
4. بدهی-پیش پرداخت هزینه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 29. زمانی که حساب بسته می شود...

1. مانده اش بدهکار می شود
2. مانده اش بستانکار می شود
3. مانده اش صفر می شود
4. به دوره بعد انتقال داده می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 30. در زمان پرداخت وجه به تنخواه گردان کدام حساب بدهکار می شود؟

1. بانک
2. صندوق
3. تنخواه
4. هزینه های جزئی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 31. کدام گزینه نادرست است؟

1. حساب موجودی کالا در روش نگهداری ادواری یک حساب فعال است
2. موجودی کالا در پایان دوره در روش ادواری نیاز به ارزیابی دارد
3. در روش دائمی هنگام خرید حساب موجودی کالا بدهکار می شود
4. در روش دائمی هنگام فروش کالا حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار می شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. خرید نقدی ملزومات چه تاثیری بر معادله حسابداری دارد؟

1. افزایش بدهی
2. افزایش سرمایه
3. افزایش دارایی
4. تاثیری ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. کدامیک از موارد زیر از شرایط قانونی بودن روزنامه نمی‌باشد؟

1. شماره شدن صفحات دفتر روزنامه
2. پلمپ کردن اوراق دفتر
3. مشخص کردن روز و تاریخ تقویمی سال بر روی اوراق دفتر روزنامه توسط وزارت اقتصاد و دارایی
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 34. خرید کدامیک از موارد زیر ثبت به بدهکار حساب ملزومات خواهد شد؟

1. مقداری کاغذ سمباده
2. ماشین تحریر
3. سطل خاکروبه
4. 1و3
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. برداشت نقدی باعث:

1. کاهش دارایی و افزایش برداشت می شود
2. کاهش دارایی و کاهش بدهی می شود
3. افزایش دارایی و بدهی می شود
4. تاثیری بر دارایی ندارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. کدام فرض حسابداری نمی باشد؟

1. فرض دوره مالی
2. فرض شناخت درآمد به دقت
3. فرض تفکیک شخصیت
4. فرض تعهدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. خرید کالا000/200/5 که در این معامله 10% تخفیف توافقی در نظر گرفته شد. در این معامله کدام حساب بدهکار میشود؟

1. خرید کالا 000/200/5
2. خرید کالا000/680/4
3. صندوق000/200/5
4. صندوق 000/680/4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 38. تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از لحاظ مالکیت به چه صورت می باشد؟

1. انتفاعی-غیرانتفاعی
2. عمومی-خصوصی-تعاونی
3. انفرادی-سهامی
4. خدماتی-بازرگانی-تولیدی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. سود خالص عبارت است از:

1. سود ناخالص+هزینه های عملیاتی
2. سود ناخالص-هزینه های عملیاتی
3. فروش خالص-هزینه های عملیاتی
4. سود ناخالص-مالیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کدامیک از گروه های زیر جزء استفاده کنندگان بروم سازمانی محسوب نمی‌شوند؟

1. سازمان های دولتی
2. سرمایه گذاران
3. اعتباردهندگان
4. گردانندگان عملیات
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون مقدماتی:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 1356 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: حسابداری