تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین Auto cad» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. در فرمان Offset موضوع با کدام روش انتخاب می‌شود؟

1. All
2. Cp
3. Wp
4. انتخاب تکی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. با کدام فرمان می توان با استفاده از دوربین جهت دید جدیدی از موضوع ایجاد نمود؟

1. View
2. Camera
3. Animation
4. Create view
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. فرمان Ellipse جز کدام گروه از فرمان ها است؟

1. ترسیمی
2. کمک ترسیمی
3. تنظیمی
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 4. در جدول Polat اندازه کاغذچاپ نقشه با کدام گزینه انتخاب می شود؟

1. Plot Area
2. stamp
3. plot Scale
4. paper Size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. کدام گزینه مربوط به روش دکارتی ترسیم خط می باشد؟

1. 20,30
2. 20,30@
3. 30>20@
4. 30>20
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. در دستور لایه ها با توجه با انجام ترسیماتی در آن لایه کدام گزینه زیر فعال نمی‌شود؟

1. ساخت لایه
2. حذف لایه
3. تغییر رنگ لایه
4. تغییر نام لایه
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. کدام گزینه در مورد محیط ترسیم صحیح می‌باشد؟

1. نقش کاغذ را برای ما دارد
2. یک نوع نوار ابزار است
3. برای ورود به آن از نوار منو استفاده می شود
4. همه موارد صحیح است
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. اگر حالت Blipmode در نقشه جاری در وضعیت ON باشد.....

1. خطوط شبکه در محیط ترسیم ظاهر می شوند
2. مکان نما حالت پرش می گیرد
3. در نقاطی که کلیک کنید علامت + ظاهر می‌شود
4. مکان نما حذف می‌شود
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. نام فرمانی که برای ترسیم هرم به کار می رود کدام است؟

1. Box
2. Pyramid
3. Cylinder
4. Wedge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. گزینه Fillet از دستور Rectangle موجب ..... شدن گوشه های مستطیل می‌شود.

1. پخ
2. گرد
3. تیز
4. مورب
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 11. در نوار ابزارOsnap کدام گزینه مربوط به موازی یک شکل غیر منحنی می‌باشد؟

1. Center
2. Paralle
3. Tangent
4. Nearest
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 12. در جدول Units برای تعیین واحد زاویه از کدام ناحیه استفاده می‌شود؟

1. Direction
2. Length
3. Precision
4. Angle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 13. اگر بخواهید موضوع ترسیم شده را به عنوان فایل PDF ذخیره یا چاپ نمایید از کدام لیست در جدول Plot استفاده می کنید؟

1. Name plotter
2. Paper size
3. Page setup
4. Plot area
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 14. کدام فرمان با سایر فرمان ها در گزینه های زیر متفاوت است؟

1. Mirror
2. Copy
3. Offset
4. Move
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 15. کاربرد فرمان Minsert کدام است؟

1. درج موضوع بلوک شده به صورت قطبی
2. ایجاد بلوک ترسیمی
3. تجزیه موضوع بلوک شده
4. درج موضوع بلوک شده به روش سطری ستونی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدامیک از گزینه ها جز روش های خروج از اتوکد نیست؟

1. Alt+F4
2. منوی File-Exit
3. تایپ عبارت Quit جلوی خط فرمان
4. Ctrl+Z
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. توسط کدام کلید تابعی می‌توان دستور Orthoرا فعال یا غیر فعال کرد؟

1. F6
2. F7
3. F8
4. F9
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. اگر بخواهیم محدوده ترسیم را با توجه به ابعاد زمین تعریف کنیم از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟

1. Grid
2. Limits
3. Copy
4. Move
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. جهت حذف اعمال U از کدام دستور استفاده می‌شود؟

1. Erase
2. Redo
3. U
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. برای یکی کردن موضوعات سه بعدی که باهم برخورد دارند از کدام فرمان استفاده می شود؟

1. Subtract
2. Intersect
3. Union
4. Unit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 21. برای تنظیم بزرگنمایی محیط ترسیم مطابق با موضوع ترسیم شده از کدام متغیر در فرمان Zoom استفاده می‌شود؟

1. Extend
2. All
3. Scale
4. Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای فعال کردن حالت پرش مکان نما از کدام کلید تابعی استفاده می‌شود؟

1. F1
2. F9
3. F3
4. F4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 23. با استفاده از کدام منوی بازشو می توان ویرایش های نماد مختصات در محیط Auto CAD را تغییر داد؟

1. Draw
2. View
3. Modify
4. Edit
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. برای انتقال یک جزءاز یک ترسیم از یک فایل به فایلی جدید از کدامیک از فرامین زیر استفاده میشود؟

1. Insert,Block
2. Recover,PU
3. PU,Block
4. Insert
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. برای اجرای دستور خط کدام گزینه را باید در خط فرمان تایپ کرد؟

1. XL
2. PL
3. L
4. LE
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 26. برای اندازه گیری قطر دایره یا کمان در منوی Dimension از کدام فرمان استفاده می‌کنیم؟

1. Baseline
2. Diameter
3. Radius
4. Ordinate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. در جدول Geographic عرض جغرافیایی منطقه با کدام گزینه تعیین می‌شود؟

1. Direction
2. Longitude
3. Latitude
4. Region
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 28. توسط کدام دستور می‌توان از یک ترسیم گزارش تهیه نمود؟

1. ID
2. DIST
3. LIST
4. VPOINT
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای تهیه کپی از وجه های موضوعات سه بعدی از کدامیک از نمادهای موجود در نوار ابزار Solid Editing استفاده می‌شود؟

1. 3D Copy
2. Align
3. Copy face
4. 3D Array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدامیک از متغیرهای زیر جهت تنظیم شکل نقطه می‌باشد؟

1. Point
2. Pdmode
3. Pdsize
4. Pline
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. تنظیمات Right Click به گونه ای که به جای نوار منوی ظاهرشده در محیط Auto CAD فرمان قبل تکرار شود با استفاده از کدام فرمان اجرا می‌شود؟

1. Options
2. Customize
3. Ddrmodes
4. Setting
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. برای ایجاد کپی های موازی از چه دستوری استفاده می‌شود؟

1. Copy
2. Offset
3. Stretch
4. Array
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. جهت نمایش و گزارش کلی از تمام اطلاعات مربوط به موضوع ترسیم شده از فرمان......استفاده می‌شود.

1. Area
2. List
3. Id Point
4. Dist
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. آدرس اجرای فرمان Measure کدام گزینه است؟

1. Format-Point- Measure
2. Tools-Point- Measure
3. Modify-Point- Measure
4. Draw-Point- Measure
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. در کدام وضعیت موضوعات قابل ترسیم نیستند؟

1. Freeze
2. Off
3. Thaw
4. Lock
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 36. برای تغییر جهت صفر زاویه در جدول Unit کدام گزینه انتخاب می‌شود؟

1. Direction
2. Format
3. Angle
4. Precision
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. تعیین مسیر حرکت دوربین در جدول Animation با کدام گزینه تعیین می شود؟

1. Point
2. Target
3. Path
4. Camera
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. برای تغییر اندازه واقعی موضوعات از فرمان......استفاده می کنیم.

1. Scale
2. Zoom
3. Pan
4. Rotate
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 39. برای اینکه یک موضوع را از حالت یکپارچگی خارج کنیم از چه دستوری می‌توان استفاده کرد؟

1. Layer
2. Explode
3. Rode
4. Chamfer
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. در فرمان 3D Rotate بعد از تعیین نقطه مبنا کدام عمل انجام می گیرد؟

1. تعیین نقطه امتداد تعیین کننده زاویه
2. انتخاب موضوع
3. تعیین مقدار زاویه
4. انتخاب محور چرخش
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون Auto cad:

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 506 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: فناوری اطلاعات