تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین فری هند(Freehand)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. توسط کدام یک از ابزارهای زیر می‌توان با کلیک بر روی موضوع، آن را انتخاب کرد.

1. Pointer
2. Sub Select
3. Lasso
4. 1 و 2
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 2. کدام گزینه از جلوه های xtrasامکان کم رنگ تر یا پررنگ تر کردن رنگهای انتخابی را به شما میدهد؟

1. Create
2. Colors
3. Clean up
4. Distort
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. تنظیمات و تعین مشخصات موضوع انتخاب شده با کدام زبانه inspector است؟

1. Text
2. Fill
3. Document
4. Object
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 4. تنظیمات مربوط به واحد اندازه گیری در نوار وضعیت در کدام منوی باز شو انجام می شود؟

1. منوی باز شوی Preview
2. منوی باز شوی magnification
3. منوی باز شوی بزرگنمایی
4. منوی باز شوی Units
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 5. اگر شیئی در صفحه انتخاب نشده باشد، انتخاب یک سبکد سبب می‌شود که ....

1. خصوصیات سبک انتخابی به کلیه اشیاء موجود در صفحه اعمالی شود.
2. خصوصیات سبک انتخابی به اشیاء جدیدی که رسم خواهد شد اعمال می‌شود.
3. خصوصیات سبک انتخابی به هیچ شیئی اعمال نشود.
4. یک پیغام خطا مبنی بر عدم انتخاب شیء نمایش داده شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام مورد صحیح است؟

1. در گرافیک برداری تصویر از پیکسل ها تشکیل می شود.
2. تغییرات در تصاویر طرح بیتی منجر به افت کیفیت تصویر نمی شود.
3. حجم مورد نیاز برای ذخیره سازی تصاویربرداری کمتر از نقش بیتی است.
4. نرم افزار Freehand گرافیک را به صورت راستری رسم می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 7. منظور از ....... ضخامت خطوطی است که دور موضوعات را احاطه می‌کند.

1. Fill
2. Stroke
3. Outline
4. Border
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. برای ترسیم ابزار چهارگوش از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Poly gon
2. rectangle
3. Star
4. Line
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 9. کدامیک از فرمان های زیر برای تنظیم فاصله سطر ها در متون پاراگرافی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Text-Spelling
2. Text-Leading
3. Text-Change Characters
4. Text-Remove Transform
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 10. کدام گزینه در مورد فرمان Chart غلط است؟

1. می توان نموداردایره ای رسم کرد
2. محل راهنمای نقشه قابل تغییر است
3. در پنجره تنظیمات نمودار،رنگ نمودار قابل تغییر است
4. در نمودار ستونی،پهنای ستون ها را می توان تغییرداد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 11. کدام یک از پر کننده‎های زیر، اشیا را شفاف می‌کند؟

1. Transparency
2. Magnify
3. Invert
4. Lighten
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. برای ایجاد رنگهای جدید و اعمال آن به اشکال رسم شده از کدام گزینه استفاده میکنیم؟

1. Color mixer
2. Color list
3. Fill
4. Stroke
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. معادل ابزار Ellipseکدام است؟

1. R
2. 3
3. K
4. 8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. در کدام دستگاه مختصات محورهای z,y,x همیشه ثابت بوده و به نمای جاری بستگی ندارد؟

1. View
2. Screen
3. World
4. Local
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. با کدام ابزار می توان قسمتی از یک تصویر را ، پاک کرد؟

1. Trace
2. Pen
3. Ellipse
4. Eraser
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. کدام مدل از رنگ های زیر،برای مانیتور مناسب تر است؟

1. HLB
2. CMYK
3. WINDOWS
4. RGB
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 17. کلید میانبر فرمان Export کدام است؟

1. Ctrl+Shift+R
2. Ctrl+E
3. Ctrl+I
4. Ctrl+Shift+I
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 18. عبارت Bring to front مربوط به کدام بخش از منوی modify است؟

1. Align
2. Arrange
3. Intersect
4. Combine
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 19. کدامیک از جلوه های زیر برای ایجاد سایه به سمت بیرون یا داخل بکار می‌رود؟

1. Glow
2. Blur
3. Emboss
4. Shadow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. کدام یک از کلیدهای میانبر زیر، برای باز کردن پالت Swatches بکار می‌رود؟

1. Ctrl+F9
2. Ctrl+S
3. Shift+F9
4. Alt+S
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 21. پایین نگه داشتن کلید Shift به هنگام رسم مستطیل چه عملی را انجام می‌دهد؟

1. رسم دایره
2. رسم از بالا
3. رسم از وسط
4. رسم مربع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. برای ایجاد برجستگی یا محدب سازی از کدام گزینه در fisheye lens استفاده میشود؟

1. Concane
2. Flat
3. Convex
4. Rotation
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. کدام گزینه زیر جز انواع سایه در ابزار shadow نمی باشد؟

1. Hard edge
2. Trap
3. Zoom
4. Soft Edge
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 24. حداقل حافظه RAM مورد نیاز جهت نصب FreeHand کدام گزینه است؟

1. 64
2. 128
3. 100
4. 70
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. کدامیک از فرمانهای زیر برای قرار دادن متن در داخل مسیر استفاده می‌شود؟

1. Text-Flow Around Selection
2. Text-Flow Inside Patch
3. Text-Remove Transforms
4. Text-Convert To Patch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 26. با کدام گزینه در پنجره تنظیمات ابزار Smudge می توان رنگ خطوط موضوع انتخابی راتغییر داد؟

1. Shadow
2. Fill
3. Stroke
4. Graphic Hose
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 27. توسط کدام گزینه می توان نوار ابزار Main را پنهان وآشکار کرد ؟

1. کلیک راست روی قسمت خاکستری نوار ابزار Info
2. کلیک راست روی قسمت خاکستری نوار منو
3. انتخاب گزینه view / windows / toolbars / main
4. انتخاب گزینه xtras / toolbars / main
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 28. برای انتقال و جابجایی یک شکل، از کدام دکمه در پانل Transform استفاده می‌شود؟

1. Scale
2. Rotation
3. Move
4. Skew
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. به هنگام تبدیل تصویر برداری به طرح بیتی، تصویر تبدیل شده به کدام فرمت در FreeHand در می آید؟

1. BMP
2. TIFF
3. JPEG
4. GIF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 30. انتخاب کدام گزینه از منوی Modify>Arrange باعث انتقال موضوع انتخاب، یک مرحله به عقب می‌شود؟

1. Send to Back
2. Move Backward
3. Bring to Front
4. Move Forward
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. کدام گزینه از منوی textفاصله سطرها را زیاد میکند؟

1. Underline
2. Shadow
3. Leading
4. Offset
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. برای جابجایی نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر یا به عبارتی تغییر جهت مسیر انتخابی کدام جلوه clean upاز جلوه xtrasمناسب است؟

1. Simplify
2. Remove overlap
3. Reverse direction
4. Correct direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 33. در کدام یک از پانلهای زیر می‌توان رنگ‌های جدیدی را از ترکیب رنگها ایجاد نمود؟

1. Swatches
2. Color Mixer
3. Pantone
4. Replace Color
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. برای ایجاد یک Insert Path از کدام روش زیر استفاده می‌شود؟

1. Modify->Alter Path-> Insert Path
2. گزینه xtras-> Path Operation-> Insert Path
3. کلیک بر دکمه Insert Path در نوار ابزار xtra Operation
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. با کدام ابزار می توان یک شکل ترسیم شده را برش داد؟

1. Freehand
2. Knife
3. Pen
4. Rectangle
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. در پنجره ;COLOR MIXER کدام گزینه مشاهده می شود؟

1. ضخامت انواع خطوط
2. رنگ ها بر اساس چهار مدل رنگ سیستم
3. جدول انواع اشکال ترسیمی
4. فقط رنگ موضوع انتخابی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 37. کار ابزار Eye Dropper چیست؟

1. محدب و مقعر کردن موضوع انتخابی
2. چرخش موضوع انتخابی
3. تغییر ضخامت خطوط موضوع انتخابی
4. اعمال رنگ یک موضوع به طور مستقیم به موضوع دیگر
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 38. جهت چرخش موضوع انتخابی به صورت سه بعدی کدام ابزار مناسب است؟

1. Fisheye lens
2. Smudge
3. Rotation
4. Roughen
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 39. در کادر محاوره ای خوشامد گویی freehand کدام گزینه نکات اساسی ومنابع وتجهیزات مورد نیاز برنامه freehand ،مشکلات چاپ وکار با متن را نشان می دهد؟

1. Visit the Macromedia Designer &Developer Center
2. View the freehand MX product pages
3. Center freehand MX SupportVisit the
4. Using freehand MX
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. از ابزار POINTERدر چه مواردی نمیتوان استفاده کرد؟

1. جابجایی موضوع
2. تغیر اندازه موضوع
3. چرخش موضوع
4. حذف قسمتی از موضوع
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون فری هند(Freehand):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 834 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی