Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1121

Notice: Undefined variable: ub in /home/onakir/domains/azmoonak.ir/public_html/core_functions/counter_functions.php on line 1133
آزمونک | آزمون کرل(Corel)
تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

1. از فرمان Snap To Objects برای چفت کردن اشیا به یکدیگر استفاده می شود.
2. فرمان Snap To Objects در منوی Edit قرار دارد.
3. اگر Snap To Objects انتخاب شده باشد وضعیت چفت فعال می شود.
4. با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Z می توان وضعیت های چفت را فعال یا غیرفعال کرد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 2. انواع متن در CorelDraw عبارتند از:

1. متن همگن و متن غیرهمگن
2. متن هنری و متن پاراگراف
3. متن راست و متن مورب
4. متن مستقیم و متن غیر مستقیم
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 3. کدام گزینه از منوی Character Effects برای کشیدن خط بالای متن استفاده می شود؟

1. Underline
2. Strikethru
3. Overline
4. Uppercase
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. برای ویرایش محتوای Power clip چه باید کرد؟

1. از گزینهeffects-power clip-edit contents استفاده می کنند.
2. از گزینهeffects-power clip-finish editing this level استفاده می کنند.
3. از گزینهeffects-power clip-place inside container استفاده می کنند.
4. از گزینهeffects-power clip-extract contents استفاده می کنند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 5. با کلیک روی رنگی در پالت رنگ چه تغییری روی شیء انتخابی رخ می دهد؟

1. رنگ زمینه شی انتخابی را تغییر می دهد.
2. رنگ خطوط محیطی شی انتخابی را تغییر می دهد.
3. هیچ تغییری در رنگ شی ایجاد نمی شود.
4. رنگ پس زمینه صفحه ترسیم را تغییر می دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. انتخاب کدام یک از گزینه های زیر، باعث نمایش خطوط مشبک به صورت نقاط می گردد؟

1. Show Grid As Dots
2. Show Grid As Lines
3. Show Guide
4. Snap To Grid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 7. ابزار ... به کاربر امکان می دهد تا با کشیدن خطوط محیطی شیء برداری شکل خطوط محیطی آن را تغییر دهد.

1. Smudge Brush
2. Roughen Brush
3. Paint bucket
4. Eyedropper
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 8. فرمت اصلی ذخیره سازی فایل های برنامه ی CorelDraw کدام است؟

1. CMX
2. CDT
3. CDR
4. PSD
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 9. کدامیک از فرمت های زیر از 256 رنگ یا کمتر برای تصویر استفاده می‌کند؟

1. BMP
2. PNG
3. JPG
4. GIF
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 10. هنگام استفاده از ابزار Outline از کدام گزینه برای تعیین شکل گوشه های خط استفاده می شود؟

1. Corners
2. Style
3. Line caps
4. Calligraphy
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. کدام یک از ابزارها ی زیر برای ایجاد شفافیت در اشیا به کار می رود؟

1. Interactive Extrude
2. Interactive Envelope
3. Interactive Transparency
4. Interactive Drop Shadow
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 12. کدامیک از گزینه های زیر چیدمان اشکال انتخاب شده را معکوس می کند ؟

1. Behind
2. Forward one
3. Reverse order
4. Back one
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 13. برای نمایش یا مخفی کردن جعبه ابزار از کدام دستور زیر استفاده می شود؟

1. Window - Toolbars - Standard
2. View - Toolbox
3. VIew - Toolbars - Standard
4. Window - Toolbars - Toolbox
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 14. از ابزار .... برای اعمال پوشش بر روی شیء استفاده می شود.

1. Interactive Envelope Tool
2. Interactive Drop Shadow Tool
3. Interactive Contour Tool
4. Interactive Distortion Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 15. کاربرد ابزار Interactive Transparency چیست؟

1. از این ابزار برای ایجاد خطوط هم مرکز در داخل یا خارج اشیا استفاده می شود.
2. از این ابزار برای اعمال دورنما در اشیا استفاده می شود.
3. از این ابزار برای دادن جلوه سه بعدی به شکل استفاده می شود.
4. از این ابزار برای اعمال شفافیت در شی استفاده می شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 16. هنگام استفاده از ابزار Outline از کدام گزینه برای برگشت به رنگ قبلی استفاده می شود؟

1. Corners
2. Style
3. Swatch colors
4. Line caps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 17. بعد از بزرگنمایی برای لغزاندن صفحه از چه کلیدی استفاده می کنیم ؟

1. Back space
2. A
3. H
4. Slash
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 18. برای دسترسی به ابزار Zoom از کدام کلید استفاده می شود؟

1. Ctrl+Z
2. Ctrl+Shift+Z
3. Z
4. Alt+Z
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای افزودن ستون به فریم های متن پاراگراف از گزینه ..... استفاده می شود؟

1. Text > Bullets
2. Text > Columns
3. Text > Drop Cap
4. Text > Tabs
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 20. جلوه ی ..... شبیه سازی سایه نوری است که از پنج پرسپکتیو Flat ،Right،left،Bottom،Top ایجاد می شود؟

1. Perspective
2. Drop shadow
3. Bevel
4. Blend
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 21. کدام یک از روش های زیر برای دوران اشیا به کار می رود؟

1. استفاده از دستگیره های دوران
2. استفاده از کادر زاویه دوران در نوار ویژگی
3. از طریق دکمه Rotate در کادر Transformation
4. هر سه مورد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 22. انواع رمز عبور برای پشتیبانی از فایل های PDF عبارتند از:

1. Read-only,modify
2. Open,modify
3. Open,permission
4. Modify,permission
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 23. برای کوچک نمایی طراحی، هنگام استفاده از ابزار Hand ...

1. بر روی پنجره ی طراحی کلیک راست می کنیم.
2. بر روی قسمتی از پنجره ی طراحی دابل کلیک می کنیم.
3. بر روی قسمتی از پنجره ی طراحی کلیک چپ می کنیم.
4. کلید P را پایین نگه داشته و کلیک چپ می کنیم.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 24. ابزار Calligraphic توانایی انجام کدام یک از موارد زیر را دارد؟

1. ترسیم مبع
2. ترسیم ستاره
3. ترسیم خط حساس به فشار
4. خوشنویسی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 25. چگونه می توان موضوعات گروه شده را مجددا منفرد نمود ؟

1. Arrange / ungroup
2. Ctrl+U
3. Arrange / Ungroup all
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. جلوه ..... تصویر را به صورت طرحی که با زغال طراحی شده است، نشان می‌دهد.

1. Conte Crayon
2. Crayon
3. Cubist
4. Charcoal
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 27. کدام ابزار برا ترسیم خطوط پیش ساخته به کار می رود؟

1. Calligraphic
2. Preset
3. Pressure
4. Spray
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. برای قرار دادن یک Object درون Object دیگر از گزینه ی .......................... استفاده می کنیم .

1. Weld
2. Blend
3. Power clip
4. Group
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. از ابزار Outline به چه منظوری استفاده می شود؟

1. برای اعمال زمینه در اشیا
2. برای شکل دهی به اشیا
3. برای تغییر خصوصیات خطوط محیطی
4. برای اعمال مشبک مش در اشیا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. از کدام ابزار برای انتخاب خطوط راهنما استفاده می شود؟

1. Ruler
2. Hand
3. Zoom
4. Pick
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 31. گزینه Artistic media tool چه عملی انجام می دهد ؟

1. خطهای بهم پیوسته می کشد
2. خط مورد نظر را صاف و بر طبق زاویه ای خاص می کشد
3. ایجاد بافت های فانتزی که با Brush قابل کشیدن باشد
4. با استفاده از بافت شی مورد نظر را پر می کند مثل سطل رنگ
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 32. برای جابجایی موقعیت خط کش ها به درون صفحه از کدام گزینه استفاده می شود؟

1. Alt + درگ ماوس
2. Ctrl + درگ ماوس
3. F12 + درگ ماوس
4. Shift + درگ ماوس
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 33. انتخاب گزینه Fit to page در برگه Layout از کادر محاوره ای Print چه تاثیری بر اندازه و موقعیت وظیفه چاپ دارد؟

1. اندازه و موقعیت وظیفه چاپ را با کاغذ چاپ تطبیق می‌دهد.
2. اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد.
3. به کاربر امکان می دهد تا اندازه موقعیت و مقیاس وظیفه چاپ را به دلخواه تغییر دهد.
4. به کاربر اجازه تغییر در اندازه تصویر را نمی‌دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 34. برای انتخاب یکی از اشیای موجود در یک گروه کدام کلید را پایین نگه داشته و روی شی کلیک می کنید ؟

1. Ctrl
2. Shift
3. Alt
4. Tab
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 35. انتخاب گزینه Edge Of Page از منوی Align Objects To چه عملی را انجام می دهد؟

1. باعث می شود که ترازبندی نسبت به اشیا انتخاب شده انجام شود.
2. باعث می شود که ترازبندی نسبت به کناره های صفحه انجام شود.
3. باعث می شود که ترازبندی نسبت به مرکز صفحه انجام شود.
4. باعث می شود که ترازبندی نسبت به نقطه دلخواه از صفحه انجام شود.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 36. انتخاب کدامیک از گزینه‌های زیر در تنظیمات کادر هشدار تعیین جهت صفحه کادر هشدار را زمانی نشان می‌دهد که جهت متفاوت باشد؟

1. On-Ask if orientations differ
2. Off-don’t change orientation
3. Off-always match orientation
4. هیچکدام
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. برای ترسیم اشکال اخباری و نقل قول از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Callout Shapes
2. Banner Shapes
3. Arrow Shapes
4. Basic Shapes
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 38. در CorelDraw برای انتخاب گره های یک منحنی از کدام ابزار استفاده می شود؟

1. Select
2. Crop
3. Eyedropper
4. Shape
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 39. برای ترسیم دایره، هنگام استفاده از ابزار بیضی، کدام دکمه را باید پایین نگه داشت؟

1. Shift
2. Alt
3. Ctrl
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 40. برای چرخاندن ناحیه برش هنگام استفاده از ابزار Crop از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

1. Clear Crop Marquee
2. Angle Of Rotation
3. Size
4. Position
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی