تعداد آزمون دهندگان
دو نکته قبل از آزمون:
   • به هیچ وجه نمی‌توانید به سوال قبلی بازگردید! پس با دقت بیشتری روی «سوال بعدی» کلیک کنید!
   • سوالات اين آزمون به صورت اتفاقي از ميان صدها سوال موجود در وبسايت براي شما انتخاب شده است.

برای «آزمون آنلاین کرل(Corel)» آماده باشید!

برای شروع آزمون - اینجا کلیک کنید
سوال 1. برای تنظیم فواصل حرکت کلیدهای جهت دار روی کیبورد ، کدام گزینه صحیح است ؟

1. Duplicate distance
2. Nudge offset
3. Position
4. Step and repeat
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 2. کدامیک از سبک های PDF زیر از فشرده سازی LZW استفاده می کند؟

1. PDF For Editing
2. PDF For Prepress
3. PDF For The Web
4. PDF For Document Distribution
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 3. خطوط راهنمای پویا با استفاده از کدام منو در دسترس می باشند؟

1. Tools
2. Edit
3. View
4. Effects
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 4. کدامیک از گزینه‌های زیر در برگه Layout از کادر محاوره ای Print اندازه تصویر را درست مانند سند مورد استفاده قرار می‌دهد؟

1. Fit to page
2. As in document
3. Reposition images To
4. Original size
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 5. برای نمایش مارک‌های تراز الگوها کدام گزینه را در برگه Layout از کادر محاوره ای Print انتخاب می‌کنیم؟

1. Tiling Marks
2. Print Tiled pages
3. Bleed limit
4. Fit to page
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 6. کدام بخش از زبانه Paragraph برای تنظیم فاصله بین کاراکترها،خطوطو پاراگرافهای متن به کار می رود ؟

1. Alignment
2. Spacing
3. TextDirection
4. Indents
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 7. دکمه Size در کادر Transformation چه عملی انجام می دهد؟

1. تغییر اندازه شیء
2. ایجاد کشیدگی شیء
3. دوران شیء
4. تغییر موقعیت شیء
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 8. پس از انتخاب یک شیء توسط ابزار Shape برای انتخاب آخرین گره شیء از کدام کلید استفاده می کنیم؟

1. Ctrl + Home
2. Home
3. Ctrl + End
4. End
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 9. کدامیک از گزینه های زیر Shaping اشیاء را به هم جوش می دهد ؟

1. Weld
2. Trim
3. Group
4. Simplify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 10. کدام یک از ابزارهای زیر برای انتخاب اشیا مورد استفاده قرار می گیرد؟

1. Pick
2. Anchor
3. Handles
4. Select
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 11. ابزار ... به کاربر امکان می دهد تا با کشیدن خطوط محیطی شیء برداری شکل آن را تغییر دهد.

1. Smudge Brush
2. Freehand
3. Artistic Media
4. Dimension
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 12. برای تبدیل خط به خط چین چه باید کرد ؟

1. outline pen-Style
2. Outline pen corner
3. outline pen –Stretch
4. Outline pen-line caps
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 13. فشار دادن دکمه ...... بعد از کلیک دکمه Import باعث می‌شود که تصویر وارد شده در اندازه اصلی آن وارد شود.

1. Enter
2. Spacebar
3. Ctrl
4. Alt
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 14. کلید Shift هنگام رسم بیضی چه عملی را انجام می دهد؟

1. دایره رسم می کند.
2. بیضی را از بالا رسم می کند.
3. بیضی را از مرکز آن رسم می کند.
4. عمل خاصی انجام نمی دهد.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 15. هنگام انتخاب اشیای مجاور با درگ ماوس، کدام کلید را باید پایین نگه داشت تا حتی اشیایی که قسمتی از آن ها در محدوده انتخاب ماوس قرار می گیرند نیز انتخاب شوند؟

1. Shift
2. Alt
3. Ctrl
4. Space
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 16. در کدام نوع گرافیک، تصویر از شبکه ای از نقاط تشکیل می شود؟

1. راستری
2. Vector
3. برداری
4. هندسی
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 17. مقادیر مثبت در قسمت Origin مربوط به تنظیمات خط کش، صفر را در خط کش افقی به سمت ... و در خط کش عمودی به سمت ... می برد.

1. راست، پایین
2. چپ، پایین
3. چپ، بالا
4. راست، بالا
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 18. کدام یک از پر کننده ها ی زیر برای ایجاد بافت و تعیین جنس اشیا استفاده می شود؟

1. Uniform Fill
2. Fountain Fill
3. Texture Fill
4. Pattern Fill
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 19. برای جایگزین کردن رنگ قدیمی شیء انتخاب شده با رنگ جدبد از دستور ..... استفاده می شود.

1. Options > Back Colors
2. Options > Change Colors
3. Options > Return Colors
4. Options > Swap Colors
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 20. در کدام یک از ترازبندی های زیر، کلیه خطوط نسبت به دو سمت راست و چپ تراز می شوند؟

1. Center
2. Right
3. Full Justify
4. Force Justify
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 21. از ابزار .... برای اعمال پوشش بر روی شیء استفاده می شود.

1. Interactive Envelope Tool
2. Interactive Drop Shadow Tool
3. Interactive Contour Tool
4. Interactive Distortion Tool
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 22. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

1. برای انتقال شیء به لایه دیگر می توان از فرمان Order استفاده کرد.
2. زمانی که اشیا را از لایه ها انتقال میدهید لایه نباید قفل شده باشد.
3. برا ی تبدیل یک لایه به لایه اصلی، باید پس از کلیک راست برروی نام گزینه Master را کلیک نمود.
4. همه موارد
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 23. برای بستن یک سند کاری از کدام دستور استفاده می شود؟

1. File - Exit
2. File - Close All
3. File - Close
4. Alt+F4
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 24. انتخاب کدام یک از گزینه های زیر، باعث نمایش خطوط مشبک به صورت نقاط می گردد؟

1. Show Grid As Dots
2. Show Grid As Lines
3. Show Guide
4. Snap To Grid
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 25. کدام ابزار برای کوچک نمایی یا بزرگ نمایی تصویر استفاده می شود؟

1. Pan
2. Pick
3. Hand
4. Zoom
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 26. در تنظیم خصوصیات Rollver آدرس صفحه وب را در کدام قسمت مشخص می‌کنند؟

1. Behavior
2. URL
3. AlT Comments
4. Cross-Hatch
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 27. کدام گزینه شی انتخاب شده را جلوتر از سایر اشیاء قرار می دهد ؟

1. To back of page
2. To front of page
3. Forward one
4. in front of …
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 28. با استفاده از کدام یک از دکمه های زیر در کادر محاوره ای Options کلیه ی خطوط راهنما حذف می شوند؟

1. Move
2. Remove
3. Clear
4. Delete
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 29. برای معکوس کردن ترتیب قرار گیری اشیای انتخاب شده از کدام دستور در منوی Order استفاده می کنیم؟

1. To Front Of Page
2. To Back Of Page
3. Reverse Order
4. Forward One
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 30. کدام یک از گزینه های زیر در متن منطبق بر مسیر، برای تنظیم فاصله افقی متن از نقطه شروع مسیر بکار می رود؟

1. Fit Text To Path
2. Horizontal Offset
3. Vertical Placement
4. Place On Other Side
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 31. با استفاده از کدام یک از گزینه های زیر در منوی چفت شده Paragraph Formatting می توان برای سطر اول پاراگراف تورفتگی ایجاد کرد؟

1. Indents
2. Alignment
3. Spacing
4. Text Direction
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 32. کدام نوع ترازبندی کلیه خطوط متن پاراگرافی را از دو طرف تراز می کند ؟

1. Center
2. Full
3. Forcefull
4. Right
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 33. برای رسم ستاره از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده می شود؟

1. Pie
2. Star
3. Spiral
4. Arc
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 34. کدام ابزار برای انتخاب، تغییر اندازه و دوران دادن اشیا به کار می رود؟

1. Pick
2. Knife
3. Free Transform
4. Crop
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 35. برای مشاهده سریع پیش نمایش چاپ د ر کادر محاوره ای Print روی دکمه .... کلیک می کنیم.

1. Print preview
2. Zoom
3. Print
4. Mini preview
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 4
سوال 36. برای مشاهده پیش نمایش تفکیک رنگ در Print preview دکمه......را کلیک می‌کنیم.

1. Enable colors separations
2. Imposition layout tool
3. Marks placement tool
4. Print tiled pages
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 1
سوال 37. کدام گزینه در نوار خصوصیات مربوط به متن، باعث دوران کاراکترهای متن از چپ به راست حول محور تقارن می شود ؟

1. Mirror Vertically
2. Angle Of Rotation
3. Mirror Horizontally
4. Horizontal Alignment
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3
سوال 38. انتخاب گزینه Web_Safe_Filenames در کادر محاوره ای Export:

1. فقط صفحه جاری را صادر می کند.
2. کاراکترهای خاص را با کاراکتر های مناسب برای نام فایل های مبتنی بر وب جایگزین می کند.
3. فقط اشیای انتخاب شده در طراحی فعال را ذخیره می کند.
4. فایل را در حین صدور فشرده سازی می کند.
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 39. برای افزودن ستون به فریم های متن پاراگراف از گزینه ..... استفاده می شود؟

1. Text > Bullets
2. Text > Columns
3. Text > Drop Cap
4. Text > Tabs
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 2
سوال 40. کلیدهای ..... اندازه فونت متن را به اندازه یک واحد کاهش می دهد.

1. [+Ctrl
2. ]+ctrl
3. Ctrl+2
4. Ctrl+8
پاسخ شما صحیح است.
پاسخ شما اشتباه است. پاسخ صحیح: گزینه 3

پایان آزمون!


لطفا برای مشاهده نمره خود روی کلید زیر کلیک کنید!

آزمون کرل(Corel):

• تعداد سوالات: 40 عدد
(انتخاب‌شده از 865 سوال)
• زمان آزمون: 30 دقیقه
• نوع آزمون: نرم افزارهای گرافیکی